Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering is voor mensen met een hypotheek die hun gezinsleden willen beschermen tegen de financiele gevolgen van hun overlijden. Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. U verzekert het leven van uzelf en/of anderen.

Extra informatie

Als u uw verzekering heeft verpand, dan keren wij het bedrag uit aan de bank.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf het verzekerd bedrag op basis van het doel van de verzekering. En of dit bedrag daalt of gelijkblijft tijdens de looptijd. We keren het bedrag in één keer uit. Voor het samenstellen van uw verzekering kunt u terecht bij uw financieel adviseur.

Wanneer keren wij uit

Wij keren uit als de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering.

Extra informatie

Vanaf het moment van aanvragen kent deze verzekering een voorlopige dekking voor overlijden als gevolg van een ongeval. Het verzekerd bedrag van de voorlopige dekking is gelijk aan het te verzekeren bedrag maar maximaal 300 duizend euro. Deze voorlopige dekking kan maximaal 6 maanden duren.

Uitbetaling

Wij keren uit aan de door u aangewezen begunstigde met een bankrekening in Nederland of de Europese Unie.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij zelfdoding binnen 2 jaar na ingangsdatum, fraude of als u informatie over uw gezondheid verzwijgt (bijvoorbeeld roken).

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

Soms kunt u dit extra meeverzekeren. U betaalt dan extra premie. Als u arbeidsongeschikt wordt, betaalt u geen of minder premie. Bij Woongarant kunt u dit niet meeverzekeren.

Waar moet ik op letten?

Voorkom dat uw nabestaanden belasting moeten betalen over de uitkering. Vraag hierover advies aan uw tussenperoon.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks, per kwartaal of jaarlijk via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De verzekering stopt in ieder geval bij overlijden van de verzekerde. De verzekering keert dan het verzekerd bedrag uit. Is de verzekerde op de einddatum nog in leven? Dan stopt de verzekering zonder uitkering.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Als de verzekering niet aan uw hypotheek is gekoppeld, dan kunt u de verzekering stoppen. Als u de verzekering stopt, dan krijgt u geen uitkering. Als de verzekering verpand is dan kunt u de verzekering alleen stopzetten met schriftelijke toestemming van de pandhouder.

Extra informatie

Opzeggingen kunt u schriftelijk doorgeven aan Callas, Postbus 75916, 1070 AX Amsterdam of via administatie@callasgroup.com