Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzeker je je van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid. De verzekering is bedoeld voor zelfstandigen met of zonder personeel en directeuren-grootaandeelhouders. Vraag professioneel verzekeringsadvies over deze verzekering.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd van een vooraf bepaald maandinkomen (het gegarandeerd maandinkomen) bij arbeidsongeschiktheid, als u arbeidsongeschikt bent en een WIA-uitkering ontvangt.

Extra informatie

Het gegarandeerd maandinkomen dat u kunt verzekeren bij arbeidsongeschiktheid bedraagt tussen de 70 en 90 procent van uw laatstverdiende loon (met een maximum van 80.000 euro per jaar).

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van het verschil tussen uw inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid en het gegarandeerd maandinkomen.

Extra informatie

Als uw inkomen gedurende de periode dat u een WIA-uitkering ontvangt lager is dan het gegarandeerd maandinkomen, wordt dit aangevuld door het Woongarant Verzekering Inkomen Plan.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

U kiest een verzekering voor alle oorzaken.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Wij volgen de beoordeling van het UWV. Zij bepalen de mate waarin u arbeidsongeschikt bent en hoeveel u nog kan verdienen van uw oude loon. Kunt u minder dan 65 procent van dit loon verdienen? Dan bent u arbeidsongeschikt volgens de WIA.

Wanneer keren we uit?

Als uw inkomen gedurende de periode dat u een WIA-uitkering ontvangt lager is dan het gegarandeerd maandinkomen.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij eigen schuld of als u de premie niet betaalt. Of bij fraude of misleiding. Of als u in strijd handelt met de adviezen van een arts, arbeidsdeskundige of medisch adviseur waardoor de arbeidsongeschiktheid ontstaat of verergert.

Extra informatie

Voorbeelden van eigen schuld zijn: roekeloosheid, overmatig drankgebruik, drugsgebruik, misbruik van medicijnen. Kijk in de polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen.

{vrije rubriek}

U bent niet verzekerd als u niet (langer) in aanmerking komt voor een WIA-uitkering omdat deze verzekering daarop een aanvulling vormt.

Extra informatie

U heeft geen recht op een WIA-uitkering als u minder dan 35 procent arbeidsongeschikt bent volgens het UWV.

Clausules

Indien de verzekering is geaccepteerd met een clausule voor een reeds bestaande aandoening of ziekte, dan kunnen wij afwijken van het door het UWV vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage. De mate waarin de bestaande aandoening of ziekte bijdraagt aan de arbeidsongeschiktheid zal in mindering worden gebracht.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De uitkering is belast.

Wachttijd

Er is geen sprake van een wachttijd. U komt normaal gesproken na twee jaar (loondoorbetaling werkgever) in aanmerking voor een WIA-uitkering. Deze verzekering vormt daar een aanvulling op.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, wel dient u van het UWV een WIA uitkering te ontvangen.

Extra informatie

Gaat u langer dan twee maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering wilt afsluiten stellen wij u vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op eventuele uitsluitingen. Of u kunt de verzekering niet afsluiten. Soms wordt er medische informatie opgevraagd bij uw (huis)arts. Verandert uw situatie? Dan moet u dit melden bij de verzekeraar.

Extra informatie

Als de gezondheidsvragen niet naar waarheid worden beantwoord, kan de verzekeraar de uitkering weigeren en/of de verzekering stopzetten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso.

Indexering

De premie kan jaarlijks worden gewijzigd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering gaat in op de door u gekozen ingangsdatum. U bepaalt zelf de duur van de verzekering.

Extra informatie

De verzekering loopt maximaal 30 jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering kan per de eerste dag van elke maand, met een opzegtermijn van een maand, schriftelijk worden opgezegd via Callas, Postbus 75916, 1070 AX  Amsterdam of administratie@callasgroup.com.