Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. De verzekering is geldig in de gehele wereld.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd van een schadeuitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden na een ongeval.

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat u de uitkering krijgt. U krijgt rente over deze periode. Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast.

Extra informatie

Bij deze dekking kiest u zelf het bedrag waarvoor u verzekerd bent. Er geldt een minimum bedrag van € 25.000 en een maximum van € 75.000. Bij een blijvende invaliditeit van 26% of meer geldt er een verhoogd uitkeringspercentage. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw adviseur.

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval.

Extra informatie

Voor de dekking overlijden kiest u zelf het bedrag waarvoor u verzekerd bent. Er geldt een minimum bedrag van € 5.000 en een maximum van € 25.000.

Keuze: uitgebreide dekking

Als uitbreidingsoptie kan een ongevallen in-/opzittende voor niet-gezinsleden worden meeverzekerd met een verzekerd bedrag bij overlijden van € 10.000 en bij blijvende invaliditeit van € 25.000.

Daguitkering bij ziekenhuisopname

Wordt een verzekerde als gevolg van een ongeval gedurende ten minste drie achtereenvolgende dagen in een ziekenhuis verpleegd, dan vergoeden wij € 50 per dag vanaf de eerste dag van opname t/m de dag van ontslag uit het ziekenhuis (met een maximum van veertien dagen).

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij ongevallen die met opzet of door roekeloos gedrag van uzelf zijn ontstaan. Of als het ongeval verband houdt met het onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen, het uitoefenen van een gevaarlijke sport of van gevaarlijk werk.

Extra informatie

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor de volledige opsomming van wat niet verzekerd is.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt de verzekering afsluiten tot 70 jaar. De verzekering eindigt automatisch indien u 75 jaar wordt.

Extra informatie

Uw inwonende of voor studie uitwonende ongehuwde eigen kinderen, stief-, adoptie- en pleegkinderen zijn tot 27 jarige leeftijd meeverzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt wereldwijd dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt of u heeft schade, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk uw adviseur en doe zoveel als mogelijk om schade te voorkomen en te beperken. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. De premie kunt u zelf overmaken of betalen via een automatische incasso. Bij maand betaling is automatische incasso verplicht.

Extra informatie

Bij termijnbetaling brengen wij geen premietoeslag in rekening.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. Zonder uw tegenbericht verlengen wij jaarlijks uw verzekering.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met een opzeggingstermijn van één maand. Als u de verzekering wilt opzeggen neemt u dan contact op met u verzekeringsadviseur of stuur uw opzegging aan ons per e-mail of per post.