Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Het maximum te verzekeren bedrag bij overlijden is € 50.000 en bij blijvende invaliditeit € 100.000. Het uitkeringspercentage is afhankelijk van de gekozen dekking.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd van een schadeuitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden na een ongeval.

Blijvende invaliditeit

Als u door een ongeval blijvend invalide wordt, heeft u recht op een bedrag. De uitkering is afhankelijk van de mate van blijvende invaliditeit. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk het gekozen verzekerd bedrag en de gekozen dekking (standaard, compleet of optimaal).

Extra informatie

Bij de Compleetdekking geldt afhankelijk van de invaliditeitsgraad een stijgend uitkeringspercentage tot maximaal 225% van het verzekerd bedrag. Bij de Optimaaldekking tot maximaal 350%. Zodra er een eindtoestand is bereikt, maar in ieder geval 2 jaar na de datum van het ongeval, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast.

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval.

Uitgebreide dekking

De verzekering een 24-uurs werelddekking.

Premieberekening

De te betalen premie is afhankelijk van uw beroep. Informeer uw adviseur bij een beroepswijziging.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij ongevallen die met opzet of door roekeloos gedrag van uzelf zijn ontstaan. Of als het ongeval verband houdt met het onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen, het uitoefenen van een gevaarlijke sport of van gevaarlijk werk.

Extra informatie

Tevens keren wij niet uit als het ongeval dat u krijgt, ontstaan doordat u een bestaande psychische- of lichamelijke aandoening heeft. In de polisvoorwaarden staat precies waar u wel en niet voor verzekerd bent.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De maximum leeftijd voor het afsluiten van de verzekering is 60 jaar. De verzekering eindigt bij het bereiken van de eindleeftijd. Voor de standaarddekking is de eindleeftijd 65 jaar, voor de compleetdekking 67 jaar en de optimaaldekking 70 jaar.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt wereldwijd dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt of u heeft schade, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk uw adviseur en doe zoveel als mogelijk om schade te voorkomen en te beperken. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. De premie kunt u zelf overmaken of betalen via een automatische incasso. Bij maand betaling is automatische incasso verplicht.

Extra informatie

Bij termijnbetaling brengen wij geen premietoeslag in rekening.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. Zonder uw tegenbericht verlengen wij jaarlijks uw verzekering.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzeggingstermijn van één maand. Als u de verzekering wilt opzeggen neemt u dan contact op met u verzekeringsadviseur of stuur uw opzegging aan ons per e-mail of per post.