Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw caravan, vouwwagen, aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer of bagagewagen. Of schade die uw losgekoppelde caravan of aanhangwagen veroorzaakt. U heeft de keuze uit een Basis- of Optimaaldekking. Ook kunt u een aantal aanvullende dekkingen meeverzekeren.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw caravan, vouwwagen, aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer of bagagewagen verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

Onder de Basisdekking vergoeden wij bij uitval van uw caravan of aanhanger de kosten van slepen en vervoer naar huis bij een ongeluk of ziekte en noodreparaties. Bij uitval van de caravan of aanhanger in het buitenland vergoeden wij voor een bepaalde maximum periode de huur van een vervangende caravan of aanhanger.

Extra informatie

Onder de Optimaaldekking vergoeden wij de kosten voor huur van een vervangend vakantieverblijf als de caravan tijdens de vakantie gestolen wordt of door een beschadiging onbewoonbaar wordt. Voor alle hulpverlening moet u vooraf de Alarmcentrale bellen om toestemming te vragen.

Diefstal of total loss

Is uw caravan of aanhanger gestolen? Dan vergoeden wij de verzekerde waarde zoals die staat aangegeven op het polisblad. Is uw caravan of aanhanger beschadigd en kan deze niet meer gerepareerd worden? Dan vergoeden wij de verzekerde waarde verminderd met de waarde van de restanten.

Extra informatie

Bij een nieuwe caravan of aanhanger heeft u nieuwwaardegarantie voor de waarde van uw caravan of aanhanger. U kunt kiezen uit 2 of 5 jaar nieuwwaarde. Voor occasions geldt de aankoopgarantieregeling. Op het polisblad staat het verzekerde bedrag en de looptijd die u gekozen heeft voor de waardegarantie.

Reparatie

Indien u ervoor kiest om uw caravan te laten repareren door een caravanschadeherstelbedrijf waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten verlagen wij het eigen risico met € 75.

Schade door brand of natuur

Onder de Basisdekking is schade door bijvoorbeeld brand of bliksem verzekerd. Schade door hagel of sneeuwval valt hier niet onder. Dit kunt u als keuze meeverzekeren.

Keuze: schade door hagel en storm

Schade door hagel en sneeuwval is verzekerd als u deze dekking aanvullend heeft verzekerd. Schade als gevolg van storm is standaard verzekerd onder de Basisdekking.

Extra informatie

Voor hagelschade geldt een extra eigen risico van € 75 per gebeurtenis.

Keuze: inboedel

Als u de keuzedekking 'Inboedel' heeft meeverzekerd zijn spullen, zoals servies, beddengoed en kleding in de caravan verzekerd. Of wij de schade vergoeden, hangt af van hoe de spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht). En of uw caravan op slot was.

Keuze: uitrusting

U kunt er voor kiezen om schade aan de voortent/luifel of accessoires zoals een schotelantenne, zonnepanelen of fietsendrager mee te verzekeren met de keuzedekking 'Voortent/luifel' en/of keuzedekking 'Accessoires'.

Extra informatie

Wanneer u naast deze keuzedekking de Optimaaldekking heeft verzekerd zijn uw accessoires naast schade als gevolg van brand, diefstal en natuurgeweld ook verzekerd tegen schade als gevolg van beschadiging en aanrijding.

Keuze: pechhulp

U kunt ervoor kiezen om de keuzedekking 'Vervangend vervoermiddel' mee te verzekeren. Als uw vervoermiddel uitvalt heeft u met deze dekking mogelijkheid om een vervangend vervoermiddel te huren. 

Extra informatie

U bent verplicht om vervangend vervoermiddel te regelen in overleg met de Alarmcentrale.

Keuze: Particuliere verhuur

U kunt de particuliere verhuur aan een privépersoon meeverzekeren. Het gaat dan om verhuur voor recreatief gebruik. Wanneer u voor deze dekking kiest, bent u tijdens een periode van verhuur verzekerd voor dezelfde dekkingen als de dekkingen die u gekozen heeft voor uw caravan of aanhanger.

Extra informatie

Voor schade aan uw caravan of aanhanger geldt tijdens verhuur een extra eigen risico van € 75 per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Is de caravan of aanhanger aan de auto gekoppeld? Dan gelden dezelfde uitsluitingen als bij een autoverzekering. We vergoeden bijvoorbeeld geen schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Rijden tijdens storm

Wanneer u tijdens storm rijdt is de schade die dan ontstaat niet verzekerd.

Permanente bewoning

U bent niet verzekerd als u permanent in de caravan woont.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 75 per gebeurtenis. Op de keuzedekking 'Hagelschade' of 'Particuliere verhuur' wordt het standaard eigen risico verhoogd met € 75.

Stallen

U bent ook verzekerd als de caravan in de (winter)stalling staat. U moet hem dan wel afsluiten en beveiligen met een koppelingsslot of een wielklem.

Extra informatie

Mag de beveiliging volgens de exploitant van de stalling niet in de stalling gebruikt worden? En kunt u dat aantonen met de voorschriften van de exploitant? Dan hoeft u niet aan de beveiligingseisen te voldoen.

Beveiliging

Bij diefstal vergoeden wij de schade alleen als uw caravan of aanhanger beveiligd was met een goedgekeurd koppelingsslot of een wielklem. Een overzicht van goedgekeurde sloten en andere beveiligingsmiddelen vindt u op www.dak.nl. 

Extra informatie

Bedraagt de verzekerde waarde € 20.000 of meer? Dan moet u uw caravan of aanhanger beveiligen tegen diefstal met een goedgekeurd koppelingsslot én een goedgekeurde wielklem.

Waar ben ik gedekt?

Voor een caravan of aanhanger bent u het hele jaar verzekerd in Nederland, België, Luxemburg en in Duitsland binnen 100 km van de Nederlandse grens.

Extra informatie

Voor een periode van 6 aaneengesloten maanden per jaar bent u ook verzekerd in de rest van Duitsland alle andere landen van Europa, op de Azoren, de Canarische Eilanden en Madeira en in de landen buiten Europa die grenzen aan de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt of u heeft schade, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk uw adviseur en doe zoveel als mogelijk om schade te voorkomen en te beperken. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. De premie kunt u zelf overmaken of betalen via een automatische incasso. Bij maand betaling is automatische incasso verplicht.

Extra informatie

Bij termijnbetaling brengen wij geen premietoeslag in rekening.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. Zonder uw tegenbericht verlengen wij jaarlijks uw verzekering.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met een opzeggingstermijn van één maand. Als u de verzekering wilt opzeggen neemt u dan contact op met u verzekeringsadviseur of stuur uw opzegging aan ons per e-mail of per post.