Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de DAK Kostbaarhedenverzekering kunt u uw kostbare, waardevolle bezittingen verzekeren. De kostbaarheden zijn zowel binnen als buiten uw woning verzekerd.

U kunt deze verzekering alleen afsluiten als u ook een DAK Inboedelverzekering bij ons heeft.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw kostbare, waardevolle bezittingen als gevolg van beschadiging, diefstal, verlies of vermissing.

Verzekerd bedrag

Voor elk te verzekeren object moet door u een verzekerd bedrag worden opgegeven. Het te verzekeren bedrag dient te worden aangetoond met een recente aankoopnota of een taxatierapport.

Nieuwwaarde, taxatiewaarde, vervangingswaarde, dagwaarde

Het uitgangspunt bij schadeafhandeling is in de meeste gevallen de nieuwwaarde of taxatiewaarde. In sommige gevallen hanteren wij de vervangingswaarde of dagwaarde. Daarbij maken wij gebruik van een afschrijvingslijst. Deze afschrijvingslijst kunt u hier vinden.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit bij schade door overstroming, aardbeving, langzaam werkende invloeden en ondeskundig/onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij reiniging, onderhoud en reparatie. Ook niet bij opzettelijk toegebrachte schade of schade door slijtage, ongedierte of schimmels. Er is geen dekking bij onvoldoende zorg. Of bij gebruik voor uw beroep of tijdens uitlenen of verhuur.

Deuken, krassen en schrammen

Wij keren niet uit als de schade alleen bestaat uit deuken, krassen en schrammen en het verzekerd object nog doelmatig functioneert.

Glas en/of veren van uurwerken

Schade uitsluitend ontstaan aan glas en/of veren van uurwerken is niet verzekerd.

Elektronische (muziek)instrumenten en apparatuur

Bij schade aan elektronische (muziek)instrumenten en apparatuur keren wij niet uit bij schade door o.a. overbelasting, kortsluiting, zelfverhitting.

Voor muziekinstrumenten is ook niet verzekerd schade uitsluitend aan balgen, trommelvellen, trommelstokken, haren, snaren en rieten van de muziekinstrumenten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent alleen verzekerd, als u voorzichtig genoeg bent geweest om schade aan uw kostbaarheden of diefstal of verlies van uw kostbaarheden te voorkomen. U bent voorzichtig genoeg geweest als u passende maatregelen heeft genomen om materiële schade, diefstal of verlies te voorkomen.

Eigen Risico

U heeft geen eigen risico.

Muziekinstrumenten /-apparatuur

Uitsluitend de muziekinstrumenten /-apparatuur van amateurmuzikanten zijn verzekerd op de DAK Kostbaarhedenverzekering.

Mobiele elektronica

Mobiele elektronica zoals laptop, tablet of smartphone zijn niet verzekerd op de DAK Kostbaarhedenverzekering.

Verzamelingen

Verzamelingen zijn niet verzekerd op de DAK Kostbaarhedenverzekering.

Waar ben ik gedekt?

Uw kostbaarheden zijn in de hele wereld verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of een schademelding opgeeft, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bij een schade moet u zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. De premie kunt u zelf overmaken of betalen via een automatische incasso. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op uw polis staat. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door.

Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering kunt u dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Dit kan schriftelijk per brief of via een e-mail bij uw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.