Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De DAK Persoonlijke Ongevallenverzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat u kiest.

Blijvende invaliditeit

Als u door een ongeval blijvend invalide wordt, ontvangt u een eenmalig bedrag afhankelijk van:

- de mate van invaliditeit,

- het gekozen verzekerd bedrag en

- of de keuzeoptie “verhoogd uitkeringspercentage” is meeverzekerd bij de rubriek Blijvende invaliditeit.

In sommige gevallen duurt het langer voordat u de uitkering krijgt. U krijgt rente over deze periode.

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand is bereikt, stellen wij de mate van invaliditeit vast.

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval. 

Extra informatie

De rubriek Overlijden kan alleen gesloten worden in combinatie met de rubriek Blijvende invaliditeit.

Uitgebreide dekking

De verzekering biedt een 24-uurs dekking voor de verzekerde die met naam, geboortedatum en beroep op de polis staat vermeld.

Ook is verzekerd het verplichte eigen risico van de zorgverzekering bij ambulancevervoer en ziekenhuisopname na een ongeval. Bij een opname in het ziekenhuis als gevolg van een ongeval ontvangt de verzekerde een vergoeding van € 50,- per opnamedag.

Keuze: Verhoogd uitkeringspercentage

In plaats van het standaard uitkeringspercentage (afhankelijk van de mate van invaliditeit), heeft u ook de mogelijkheid te kiezen voor een verhoogd uitkeringspercentage van maximaal 225% of 350% van het verzekerd bedrag.

Keuze: Medische beroepen

Voor medische beroepsbeoefenaren is er de mogelijkheid te kiezen voor verhoogde uitkeringspercentages bij blijvende invaliditeit. Deze keuzedekking kan afgesloten worden door chirurgen, medisch specialisten die ook opereren of tandartsen.

Keuze: Machinale houtbewerking of motorrijden

Een ongeval ontstaan tijdens machinale houtbewerking of motorrijden is niet standaard meeverzekerd. U kunt dit meeverzekeren tegen een toeslag op de premie. 

Extra informatie

Let op: deelname aan of de voorbereiding voor snelheidswedstrijden of recordritten is altijd uitgesloten van dekking.

Wat is niet verzekerd?

  • Is er geen sprake van blijvende invaliditeit? Dan ontvangt u geen uitkering. U bent niet verzekerd als u het ongeval met opzet of door roekeloos gedrag van uzelf hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs.
  • Ook is niet verzekerd het beoefenen van enige sport anders dan als amateur, het ondernemen van gletsjer- en/of bergtochten of deelname aan snelheidswedstrijden of rally’s.

Bestaande psychische-/lichamelijke aandoening

Wij keren niet uit als het ongeval dat u krijgt, als gevolg van een psychische of lichamelijke aandoening waaraan u al leed op het moment dat u de verzekering heeft afgesloten.

Extra informatie

Deze uitsluiting geldt niet als de bestaande psychische- of lichamelijke aandoening het gevolg is van een eerder ongeval, waarvoor op grond van deze verzekering een uitkering verschuldigd was of is.

Niet gemeld binnen drie jaar

Uw recht op een uitkering vervalt als het ongeval niet binnen drie jaar na ongevalsdatum bij ons is gemeld.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De maximumleeftijd voor het afsluiten van de verzekering is 65 jaar.

De verzekering eindigt op het einde van het verzekeringsjaar waarin de verzekerde de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt.

Minimaal en maximaal verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag bij de rubriek Overlijden bedraagt minimaal € 5.000,- en maximaal € 75.000,-.

Bij de rubriek Blijvende invaliditeit bedraagt het verzekerd bedrag minimaal € 15.000,- en maximaal € 125.000,-.

Verandering beroep of werkzaamheden

Geeft een wijziging van beroep of werkzaamheden altijd aan ons door. De polisdekking en premie is namelijk afhankelijk van uw beroep of werkzaamheden.

Extra informatie

De verandering dient u binnen dertig dagen schriftelijk aan ons te melden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten stellen wij je een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of je kunt je verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. De premie kunt u zelf overmaken of betalen via een automatische incasso. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Extra informatie

Bij termijnbetaling berekenen wij geen premietoeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op uw polis staat. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door.

Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering kunt u dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Dit kan schriftelijk per brief of via een e-mail bij uw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.