Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als uop reis bent. Een reis mag 365 dagen duren. U kunt de verzekering afsluiten voor jezelf, je partner en/of kinderen. Gaat er minderjarige logé mee op vakantie? Dan is de logé ook verzekerd.

Extra informatie

De dekking voor logés geldt voor maximaal twee logés die op de boekingsnota staan vermeld. Ook uw kinderen die voor studie ergens anders wonen zijn verzekerd op deze reisverzekering.

Wat is verzekerd?

Met de DAK Doorlopende Reisverzekering bent u tijdens al uw reizen voor alle schade en hulp verzekerd. Of u er nu even tussenuit gaat of op een lange vakantie. Bijvoorbeeld bij diefstal, een ongeval of annulering van de vakantie. Ook als iemand onverhoopt ziek wordt of tijdens de reis letsel oploopt is hulp met deze verzekering verzekerd.

Keuze: medisch

Met de keuzedekking 'Geneeskundige kosten' vergoeden wij de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op uw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Extra informatie

Het gaat om het vergoeden van het verschil tussen zorgkosten die u moet betalen en waarvoor u al via uw zorgverzekering verzekerd bent (uw zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten).

Keuze: bagage

Met de keuzedekking 'Bagage' is uw bagage verzekerd tegen beschadiging, diefstal en verlies. Voor bepaalde spullen gelden maximale vergoedingen. U ontvangt de nieuwwaarde voor bagage niet ouder dan 1 jaar. En anders de dagwaarde. 

Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingslijst. Een overzicht vindt u hier.

Extra informatie

Bagage is verzekerd tot maximaal € 5.000 per verzekerde per reis. Is verzekerde jonger dan 5 jaar dan is de bagage verzekerd tot maximaal € 2.500. Geld en mobiele telefoons zijn verzekerd tot maximaal € 500. We vergoeden ook de vervanging van reisdocumenten. Extra sportuitrusting is aanvullend mee te verzekeren.

Keuze: bijzondere sporten

Met de keuzedekking 'Winter- en onderwatersport' bent u verzekerd voor schade tijdens deze activiteiten verzekerd. Heeft u medische kosten en bagage meeverzekerd? Dan vergoeden we medische kosten bij een ongeluk, aanvullend op uw zorgverzekering. Ook is dan verlies van uw ski-pas(sen) verzekerd.

Extra informatie

Wanneer u naast 'Bagage' de keuzedekking 'Extra hobby- en sportuitrusting' heeft verzekerd dan vergoeden wij in geval van schade aan o.a. uw winter-en onderwatersportuitrusting tot maximaal € 2.500.

Keuze: pech op reis

Met de keuzedekking 'Huur en Hulpverlening voertuigen' bent u bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper, motor of boot, verzekert van hulp door de Alarmcentrale. Ook bieden wij u hulp wanneer de bestuurder uitvalt in het buitenland. Wanneer het voertuig niet binnen twee werkdagen hersteld is vergoeden wij vervangend vervoer.

Keuze: ongevallen

Met de keuzedekking 'Ongevallen' ontvangt u (of uw nabestaanden) een schadeuitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval tijdens de reis. Bij overlijden is dat € 20.000 en bij blijvende invaliditeit maximaal € 70.000, afhankelijk van de mate van invaliditeit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heeft u de keuzedekking 'Annulering' of 'Allrisk Annulering' meeverzekerd en kunt u onverwachts niet op reis. Dan vergoedt deze dekking de (boekings)kosten die u al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Ook bij afbreken of een ziekenhuisopname tijdens de reis krijgt u een vergoeding. Of bij vervoersvertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Extra informatie

Kiest u voor de 'Allrisk Annulering' maar staat de annuleringsreden niet opgenomen in onze voorwaarden en is de reden van annulering buiten uw schuld en onvoorzien, dan worden uw annulerings- of afbrekingskosten toch voor 75% door ons vergoed. 

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is annulering van uw reis verzekerd.

Extra informatie

Wij vergoeden geen schade die het gevolg is van molest. Met molest bedoelen wij: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Keuze: Zakelijke reis

Met de keuzedekking 'Zakenreizen' is schade verzekerd die u oploopt tijdens zakenreis. De keuzedekkingen die u voor uw privéreis heeft verzekerd zijn ook van toepassing tijdens uw zakenreis. Vrijwilligerswerk of een stage tijdens een fulltime studie zijn standaard verzekerd. Daarvoor is deze keuzedekking niet nodig.

Extra informatie

Monstercollecties die u meeneemt op reis die eigendom zijn van het bedrijf of instelling zijn verzekerd tot maximaal € 500 per reis.

Eigen risico

Op de DAK Reisverzekering is geen eigen risico van toepassing behalve wat de keuzedekking 'Allrisk Annulering' betreft.

Extra informatie

Bij de Allrisk Annulering geldt een eigen risico van 25% van de annulerings- of afbrekingskosten bij annulering om een niet in de voorwaarden genoemde reden.

Wat is niet verzekerd?

  • Indien u bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt is uw schade niet verzekerd. Ditzelfde geldt als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten.

Extra informatie

Wanneer u onzorgvuldig met uw spullen omgaat vergoeden wij in geval van schade de bagage niet. Bij geen geldig rijbewijs, geen rijbevoegdheid of voldoende onderhoud vergoeden we geen uitval van het vervoermiddel. En bij de dekking 'Annulering' vergoeden wij niet de annuleringskosten indien de annulering van te voren al te verwachten was.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maakt u een reis binnen Nederland? Dan bent u alleen verzekerd als tijdens de reis met minimaal één overnachting tegen betaling. U bent binnen Nederland niet verzekerd tijdens een reis naar of bij familie of kennissen.

Contact alarmcentrale

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale. Doet u dit niet, dan krijgt u misschien niet alle kosten vergoed.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd.

Extra informatie

Met Europa bedoelen wij het werelddeel Europa tot aan de Oeral en de Kaukasus inclusief Georgië, Armenië en Azerbeidzjan, en westelijk tot en met IJsland, Madeira, de Azoren en de Canarische Eilanden. Daarnaast geldt de verzekering ook voor Cyprus en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee: Turkije, Marokko, Tunesië, Algerije, Egypte, Israël, Libië, Syrië en Libanon.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of u heeft schade, dan moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale en doe zoveel als mogelijk om schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. De premie kunt u zelf overmaken of betalen via een automatische incasso. Bij maand betaling is automatische incasso verplicht.

Extra informatie

Bij termijnbetaling brengen wij geen premietoeslag in rekening.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. Zonder uw tegenbericht verlengen wij jaarlijks uw verzekering.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met een opzeggingstermijn van één maand. Als u de verzekering wilt opzeggen neemt u dan contact op met u verzekeringsadviseur of stuur uw opzegging aan ons per e-mail of per post.