Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

In het drukke verkeer zit een ongeluk in een klein hoekje. Niet alleen met de auto maar ook op de fiets of als voetganger loopt u dagelijks risico met alle financiële gevolgen van dien. Deze verzekering vergoedt schade door letsel, overlijden en/of de beschadiging van kleding en particuliere bagage die u oploopt bij een verkeersongeval in Nederland.

Extra informatie

Deze verzekering biedt dekking voor u, uw logés en uw huispersoneel. Wanneer u bent verzekerd als meerpersoonhuishouden dan zijn ook uw gezinsleden en andere huisgenoten verzekerd. Onder andere huisgenoten verstaan wij pleeg- en stief)kinderen, logés en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige gehuwde kinderen zijn niet meeverzekerd.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade als gevolg van een verkeersongeval wanneer u als bestuurder of passagier in de auto zit, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of iemand helpt. Ook als er een verkeersongeval ontstaat terwijl u als voetganger bent, op de fiets of op de scooter zit dan biedt deze verzekering dekking.

Extra informatie

Voor dekking bij een verkeersongeval ontstaan in de auto, dient het kenteken van de auto wel op naam staan van uzelf of een persoon die tot uw gezin behoort.

Verzekerd bedrag

Bij het aangaan van deze verzekering kunt u kiezen uit een maximaal verzekerd bedrag van € 250.000, € 500.000, of € 1.000.000.

Letsel en overlijden

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt u of een passagier invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of kosten voor huishoudelijke hulp.

Schade aan spullen

Wij vergoeden schade aan uw bagage, kleding of spullen die u bij u had tijdens het verkeersongeval.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit als de verzekerde het ongeval met opzet heeft veroorzaakt of deelnemer is aan een snelheidswedstrijd. Ook keren wij niet uit als de verzekerde op het moment van het ongeval onder invloed was van alcoholhoudende drank of enig bedwelmende, verdovende, opwekkende of soortgelijke middelen, waaronder soft- en harddrugs. 

Schade aan voertuig

Schade aan gemotoriseerde voertuigen, aanhangwagens en vaartuigen is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wanneer u tijdens een ongeval met een motorrijtuig geen veiligheidsgordel om had of geen valhelm droeg en als dit in strijd is met de wettelijke verplichting, verminderen wij de schadevergoeding met 25%. Wanneer u tijdens een verkeersongeval gebruik maakt van een smartphone, tablet of computer, verminderen wij de schadevergoeding met 50%.

Maximale vergoeding

Wij vergoeden per gebeurtenis tot maximaal het bij het afsluiten van de verzekering door u gekozen verzekerd bedrag.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade als gevolg van een verkeersongeval in Nederland en in landen van de Europese Unie.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt of u heeft schade, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk uw adviseur en doe zoveel als mogelijk om schade te voorkomen en te beperken. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. De premie kunt u zelf overmaken of betalen via een automatische incasso. Bij maand betaling is automatische incasso verplicht.

Extra informatie

Bij termijnbetaling brengen wij geen premietoeslag in rekening.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. Zonder uw tegenbericht verlengen wij jaarlijks uw verzekering.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met een opzeggingstermijn van één maand. Als u de verzekering wilt opzeggen neemt u dan contact op met u verzekeringsadviseur of stuur uw opzegging aan ons per e-mail of per post.