Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan jouw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door bijvoorbeeld brand, blikseminslag, inslag van hagelstenen, storm of diefstal van delen van jouw woning. Kosten die worden gemaakt om een direct dreigende schade te voorkomen of te beperken krijg je vergoed. 

Extra informatie

Het woonhuis moet door jouzelf bewoond worden en mag beperkt zakelijk gebruikt worden voor jouw eigen bedrijf, bijvoorbeeld voor kantoor aan huis of jouw schoonheidssalon.

Wat is verzekerd?

Jouw woonhuis en de bijgebouwen zijn verzekerd bij schade.

Extra informatie

Raadpleeg de voorwaarden voor de volledige omschrijving van het begrip woonhuis. Zo zijn bijvoorbeeld ook de zonnepanelen die aan jouw woonhuis bevestigd zijn of een laadpaal voor een elektrische auto die zich bevindt op het terrein van jouw woonhuis verzekerd.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag van jouw woonhuis is gebaseerd op de herbouwwaarde. De herbouwwaarde wordt automatisch vastgesteld op basis van jouw adres, tenzij op het polisblad staat dat het verzekerd bedrag is vastgesteld op basis van een herbouwwaardemeter, een taxatierapport of eigen opgave. 

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: glas

Schade aan glas is niet standaard verzekerd. Je kunt dit als keuzedekking meeverzekeren. 

Extra informatie

Wij vergoeden glasschade in natura door inschakeling van Service Glasherstel of door de herstelkosten op basis van de reparatienota te vergoeden. 

Tuin

Schade aan jouw tuin en planten is onder voorwaarden verzekerd.

Verbouwing, leegstand

Als je gaat verbouwen of aanbouwen of als jouw woning onbewoond dan wel leegstaat, geldt een beperkte dekking. Raadpleeg de polisvoorwaarden of vraag advies aan je adviseur.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan jouw woning is verzekerd, mits er sprake is van zichtbare
braakschade aan de buitenzijde van je woonhuis. 

Extra informatie

Vandalisme omschrijven wij in de polisvoorwaarden als kwaadwillige beschadiging. Denk er aan bij een vandalismeschade politie-aangifte te doen.

Keuze: Basis of Optimaal

De DAK Woonhuisverzekering biedt twee dekkingen: Basis of Optimaal. De dekking Optimaal is de meest uitgebreide dekking. Bij de dekking Optimaal bent u namelijk ook verzekerd voor schade door plotseling en onverwacht van buiten komende gebeurtenissen. 

Extra informatie

Schade door eigen gebrek is meeverzekerd als er sprake is van een verzekerde gebeurtenis. De herstelkosten van het eigen gebrek zelf vergoeden wij niet.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door bijvoorbeeld een aardbeving, overstroming, slijtage, constructiefouten, eigen gebrek/bederf, dieren, onvoldoende onderhoud, schade die geleidelijk is ontstaan, waterschade door openstaande ramen, deuren, lichtkoepels of vochtdoorlating is niet verzekerd.

Extra informatie

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor de volledige opsomming van wat niet verzekerd is.

Fraude, strafbare activiteiten, molest

Je bent ook niet verzekerd wanneer je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt, of als er bij schade sprake is van criminele en strafbare feiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op deze verzekering is waardegarantie van toepassing voor het verzekerd bedrag dat op jouw polis staat bij de dekking Basis of Optimaal. Bij een verzekerde schade vergoeden wij het volledige schadebedrag, ook als dit bedrag hoger is dan het bedrag waarvoor je verzekerd bent.

Extra informatie

De waardegarantie geldt alleen als de gegevens op jouw polisblad juist zijn én je veranderingen op tijd aan ons hebt doorgegeven. Lees in de polisvoorwaarden
welke veranderingen je zo snel mogelijk aan ons moet doorgeven.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 250 per gebeurtenis voor schade door storm, water, neerslag (regen, hagel, sneeuw) sneeuw- en waterdruk. Het eigen risico geldt ook bij herstel in natura.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of heeft gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie betaal je vooraf. Je kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso of je kunt het bedrag zelf overmaken.

Extra informatie

Bij termijnbetaling brengen wij geen premietoeslag in rekening. Bij maandbetaling kan er alleen gekozen worden voor automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij je verzekering automatisch met weer één jaar. Wij kunnen de verzekering stoppen bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen met een brief of e-mail via jouw verzekeringsadviseur. De verzekering eindigt op de dag die je opgeeft. Is je opzegging pas ontvangen na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop de opzegging is ontvangen.