Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door bijvoorbeeld brand, blikseminslag, inslag van hagelstenen, storm of diefstal van delen van uw woning. Als u kosten maakt om een direct dreigende schade te voorkomen of te beperken, dan krijgt u die ook vergoed.

Extra informatie

Het woonhuis moet door uzelf bewoond worden en mag beperkt zakelijk gebruikt worden voor uw eigen bedrijf, bijvoorbeeld uw kantoor aan huis of uw schoonheidssalon.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis en de bijgebouwen zijn verzekerd bij schade.

Extra informatie

Raadpleeg de voorwaarden voor de volledige omschrijving van het begrip woonhuis. Zo zijn bijvoorbeeld ook de zonnepanelen die aan uw woonhuis bevestigd zijn of een laadpaal voor een elektrische auto die zich bevindt op het terrein van uw woonhuis verzekerd.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag van uw woonhuis is gebaseerd op de herbouwwaarde. De herbouwwaarde wordt automatisch vastgesteld op basis van uw adres, tenzij op uw polisblad staat dat het verzekerd bedrag is vastgesteld op basis van een herbouwwaardemeter of een taxatierapport.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: glas

Schade aan glas is niet standaard verzekerd. U kunt dit apart meeverzekeren.

Extra informatie

Wij vergoeden glasschade in natura door inschakeling van Service Glasherstel of de herstelkosten (reparatienota).

Tuin

Schade aan uw tuin en planten is onder voorwaarden verzekerd.

Verbouwing, leegstand

Indien u gaat verbouwen of aanbouwen of indien uw woning onbewoond dan wel leegstaat, geldt een beperkte dekking. Raadpleeg de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw adviseur.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is verzekerd, mits is sprake is van zichtbare braakschade aan de buitenzijde van uw woonhuis.

Extra informatie

Vandalisme omschrijven wij in de polisvoorwaarden als kwaadwillige beschadiging. Denk er aan bij een vandalismeschade politie-aangifte te doen.

Keuze: 2 dekkingen (Basis of Optimaal)

De DAK Woonhuisverzekering biedt twee dekkingen: Basis of Optimaal. De dekking Optimaal is de meest uitgebreide dekking. Bij de dekking Optimaal bent u namelijk ook verzekerd voor schade door elke andere plotseling en onverwacht van buiten komende gebeurtenis.

Extra informatie

Schade door eigen gebrek is meeverzekerd als er sprake is van een verzekerde gebeurtenis. De herstelkosten van het eigen gebrek zelf vergoeden wij niet.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door bijvoorbeeld een aardbeving, overstroming, slijtage, constructiefouten, eigen gebrek/bederf, dieren, onvoldoende onderhoud, schade die geleidelijk is ontstaan, waterschade door openstaande ramen, deuren, lichtkoepels of vochtdoorlating is niet verzekerd.

Extra informatie

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor de volledige opsomming van wat niet verzekerd is.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op uw verzekering is waardegarantie van toepassing voor het verzekerd bedrag dat op uw polis staat bij de dekking Basis of Optimaal. Bij een verzekerde schade vergoeden wij uw volledige schadebedrag, ook als dit bedrag hoger is dan het bedrag waarvoor u verzekerd bent.

Extra informatie

De waardegarantie geldt alleen als de gegevens op uw polisblad juist zijn én u veranderingen op tijd aan ons heeft doorgegeven.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 250 per gebeurtenis voor schade door storm, hagel, water, sneeuw- en waterdruk. Het eigen risico geldt ook bij herstel in natura.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt of u heeft schade, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk uw adviseur en doe zoveel als mogelijk om schade te voorkomen en te beperken. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. De premie kunt u zelf overmaken of betalen via een automatische incasso. Bij maand betaling is automatische incasso verplicht.

Extra informatie

Bij termijnbetaling brengen wij geen premietoeslag in rekening.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. Zonder uw tegenbericht verlengen wij jaarlijks uw verzekering.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met een opzeggingstermijn van één maand. Als u de verzekering wilt opzeggen neemt u dan contact op met u verzekeringsadviseur of stuur uw opzegging aan ons per e-mail of per post.