Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgen uw vrijwilligers juridische hulp van DAS als zij schade lijden tijdens werkzaamheden voor u en bij een strafzaak die te maken heeft met werkzaamheden voor u.
Ook betaalt DAS tot een gemaximeerd bedrag eventuele bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen.

Extra informatie

Deze verzekering kan alleen worden gesloten door gemeenten.
Met vrijwilligers bedoelen wij personen die onverplicht en onbetaald vrijwilligerswerk verrichten voor in uw gemeente gevestigde organisaties.
Let op: voor al onze verzekeringen gelden ook onze algemene polisvoorwaarden. Deze vindt u op www.das.nl/algemenepolisvoorwaarden.

Wat is verzekerd?

Uw vrijwilligers kunnen juridische hulp krijgen bij het verhalen van schade die zij oplopen tijdens werkzaamheden voor in uw gemeente gevestigde organisaties. Ook als zij strafrechtelijk vervolgd worden in verband met die werkzaamheden, kunnen zij juridische hulp krijgen.

Extra informatie

Met vrijwilligers bedoelen wij personen die onverplicht en onbetaald vrijwilligerswerk verrichten voor in uw gemeente gevestigde organisaties. Maar niet vrijwilligers bij brandweer of politie, en onder de WMO vallende mantelzorgers.
Vrijwilligers krijgen geen hulp bij het verhalen van schade aan een motorrijtuig of een vaartuig.

Wat is niet verzekerd?

  • Vrijwilligers krijgen geen juridische hulp als u of de vrijwilliger het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten krijgen uw vrijwilligers geen juridische hulp

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Er wordt geen juridische hulp gegeven bij conflicten die voortkomen uit het uitoefenen van uw bedrijf of uw beroepspraktijk.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw beroep of bedrijf (hoedanigheid) vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Incasso

Deze verzekering heeft geen dekking voor incassobijstand.

Belastingen

Uitgesloten is juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Verkeer

Deze verzekering geeft geen juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat je de verzekering hebt afgesloten, is er een periode waarin je nog geen gebruik mag maken van de verzekering. Meestal is dat 3 tot 6 maanden. Hoe lang deze wachttijd duurt, hangt af van de dekking die je kiest.

Extra informatie

Gebeurtenissen die je had kunnen voorzien toen je de verzekering afsloot zijn tijdens deze wachttijd niet verzekerd.

Maximum kosten en drempel

DAS vergoedt voor de externe kosten van juridische hulp maximaal € 35.000. En u krijgt geen juridische hulp als uw zaak gaat over minder dan € 225.

Keuze rechtshulpverlener

Als het conflict voor de rechter komt, mag de vrijwilliger zelf een eigen rechtshulpverlener kiezen. Dit mag ook als de tegenpartij in het conflict ook juridische hulp krijgt van DAS.

Extra informatie

Is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest de vrijwilliger toch voor een externe rechtshulpverlener? Dan geldt er een maximum vergoeding voor de kosten van deze rechtshulpverlener. Ook moet de vrijwilloger dan een eigen risico betalen.

Waar ben ik gedekt?

Uw personeelslid krijgt juridische hulp in Nederland, België of Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden.
Laat de vrijwilliger een conflict direct bij ons melden voordat u of de vrijwilliger andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso. Of u ontvangt van DAS een factuur en betaalt deze.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn (op uw polis ziet u of dat 1 of 3 jaar is) kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via telefoon of brief, of via onze website.