Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van DAS bij een onverwacht conflict tijdens het uitoefenen van uw beroepspraktijk of bedrijf. Ook betaalt DAS een maximum bedrag aan eventuele bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen.

Extra informatie

Deze verzekering is uitsluitend bedoeld voor agrariërs.
Let op: voor al onze verzekeringen gelden ook onze algemene polisvoorwaarden. Deze vindt u op www.das.nl/algemenepolisvoorwaarden.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld personeel, klanten, afnemers of inkopers.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Juridische hulp bij conflicten die voortkomen uit het uitoefenen van uw bedrijf of uw beroepspraktijk als agrariër.

Incasso

Weigert een opdrachtgever of klant te betalen? Dan nemen wij het incassotraject van u over.

Verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer heeft opgelopen. Bijvoorbeeld na een aanrijding. Of als een medewerker onder werktijd schade lijdt in het verkeer.

Extra informatie

U krijgt geen juridische hulp voor het verhalen van schade aan een voertuig dat privé-eigendom is. En ook niet als u het voertuig niet voor agrarische doeleinden gebruikte, maar bijvoorbeeld voor het rondrijden met passagiers, voor verhuur of voor rijles.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict niet tijdig bij ons meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten krijgt u geen juridische hulp.

Privé-geschillen en hoedanigheid

U krijgt geen juridische hulp bij conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw beroep of bedrijf. Deze verzekerde hoedanigheid staat op uw polis vermeld.

Belastingen

U krijgt geen juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat u de verzekering hebt afgesloten, is er een periode waarin u nog geen gebruik mag maken van de verzekering. Voor deze verzekering geldt een wachttermijn van drie maanden. Voor het verhalen van schade aan goederen of personen geldt geen wachttermijn. Als u een conflict heeft over stikstofuitstoot beperkende maatregelen en uw polis heeft nog geen drie jaar gelopen is juridische hulp uitgesloten. 

Extra informatie

Gebeurtenissen die u had kunnen voorzien toen u de verzekering afsloot zijn niet verzekerd. Ook niet als u die na de wachttermijn aanmeldt.

Maximum kosten en drempel

DAS vergoedt voor de externe kosten van juridische hulp maximaal € 50.000. Voor een conflict met de overheid is dat maximum beperkt tot € 20.000. Bij juridische hulp of incassobijstand geldt een minimum belang van € 250,-. Voor een verkeers- of strafzaak geldt geen minimumbelang.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een eigen rechtshulpverlener kiezen. Dit mag ook als de tegenpartij in uw conflict ook juridische hulp krijgt van DAS.

Extra informatie

Is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest u toch voor een externe rechtshulpverlener? Dan geldt er een maximum vergoeding voor de kosten van deze rechtshulpverlener. Ook moet u dan een eigen risico betalen van € 500. 

Waar ben ik gedekt?

U krijgt in ieder geval juridische hulp bij conflicten in Nederland. Soms is er ook dekking in Europa en de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee (bijvoorbeeld het verhalen van schade).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u zelf actie onderneemt. Omschrijf het conflict duidelijk en geef alle informatie en documenten die belangrijk zijn. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso. Of u ontvangt van DAS een factuur en betaalt deze.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste verzekeringsjaar kunt u de verzekering op ieder moment opzeggen met een opzegtermijn van een maand.