Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van DAS bij een verzekerd conflict. Ook betaalt DAS tot een gemaximeerd bedrag eventuele bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen.

Extra informatie

Deze verzekering is alleen bedoeld voor zorgverleners.
Let op: voor al onze verzekeringen gelden ook onze algemene polisvoorwaarden. Deze vindt u op www.das.nl/algemenepolisvoorwaarden.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld patienten en leveranciers.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Juridische hulp bij conflicten die voortkomen uit het uitoefenen van uw (beroeps)praktijk als zorgverlener. Beroepsdekking kiest u als u geen eigen praktijk hebt. U krijgt dan juridische hulp bij bijvoorbeeld een ontevreden client. Kiest u voor beroep en praktijk? Dan krijgt u hulp bij bijvoorbeeld problemen met personeel of met de verhuurder van uw praktijkruimte. 

Extra informatie

Heeft u geen eigen praktijk? (Omdat u werkt als waarnemer). Dan volstaat een beroepsdekking. Heeft u een eigen praktijk? Dan moet u ook praktijkdekking kiezen. 

Incasso

Weigert een client te betalen? Dan nemen wij het incassotraject van u over. Het minimale bedrag wat open staat, dient € 400,- te zijn.

Verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer heeft opgelopen. Bijvoorbeeld na een aanrijding. Of als een medewerker onder werktijd schade lijdt in het verkeer.

Extra informatie

Verhaal van schade aan een motorrijtuig van een werknemer tijdens deelname aan het verkeer is verzekerd als behoefte is ontstaan tijdens verrichten werkzaamheden voor verzekeringnemer.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten krijgt u geen juridische hulp.

Privé-geschillen en hoedanigheid

U krijgt geen juridische hulp bij conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw beroep als zorgverlener.

Belastingen

U krijgt geen juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Praktijk

Indien u enkel beroepsdekking heeft, zijn juridische geschillen rondom een eigen praktij niet verzekerd. Daaronder vallen onder meer: geschillen met personeel en problemen met uw praktijkruimte. 

Extra informatie

Heeft u geen eigen praktijk? (Omdat u werkt als waarnemer). Dan volstaat een beroepsdekking. Heeft u een eigen praktijk? Dan moet u ook praktijkdekking kiezen. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat u de verzekering heeft afgesloten, is er een periode waarin u nog geen gebruik mag maken van de verzekering. Voor deze verzekering geldt een wachttermijn van drie maanden. Voor het verhalen van schade aan goederen of personen geldt geen wachttermijn.

Extra informatie

Gebeurtenissen die u had kunnen voorzien toen u de verzekering afsloot, zijn niet verzekerd. Ook niet als u die na de wachttermijn aanmeldt.

Maximum kosten en drempel

DAS vergoedt voor de externe kosten van juridische hulp maximaal € 50.000. En u krijgt geen juridische hulp als uw zaak gaat over minder dan € 400. Bij een verkeers- of strafzaak geldt geen minimumbedrag.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een eigen rechtshulpverlener kiezen. Dit mag ook als de tegenpartij in uw conflict ook juridische hulp krijgt van DAS.

Extra informatie

Is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest u toch voor een externe rechtshulpverlener? Dan geldt er een maximum vergoeding voor de kosten van deze rechtshulpverlener. Ook moet u dan een eigen risico betalen.

Waar ben ik gedekt?

U krijgt in ieder geval juridische hulp bij conflicten in Nederland. Soms is er ook dekking in Duitsland, België en Luxemburg (bijvoorbeeld conflicten met leveranciers of klanten) of zelfs in Europa en de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee (bijvoorbeeld het verhalen van schade).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden.
Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.Ook vragen we u om zodra er veranderingen ontstaan die relevant kunnen zijn voor uw rechtsbijstandsverzekering, dit meteen aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn (op uw polis ziet u of dat 1 of 3 jaar is) kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via telefoon of brief, of via onze website.