Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgen uw personeelsleden juridische hulp van DAS bij een straf- of klachtzaak die te maken heeft met werkzaamheden voor u.
Ook betaalt DAS tot een gemaximeerd bedrag eventuele bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen.

Extra informatie

Met personeelsleden bedoelen we ook ambtenaren. Maar niet bestuurders, commissarissen, toezichthouders of andere functionarissen.
Let op: voor al onze verzekeringen gelden ook onze algemene polisvoorwaarden. Deze vindt u op www.das.nl/algemenepolisvoorwaarden.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp voor uw personeelsleden als zij strafrechtelijk worden vervolgd of als er een klacht tegen hen wordt ingediend. Deze strafzaak of klacht moet te maken hebben met werkzaamheden voor u.

Extra informatie

Met personeelsleden bedoelen we ook ambtenaren.
Let op: bestuurders, commissarissen, toezichthouders en andere functionarissen beschouwen wij niet als personeelslid.

Wat is niet verzekerd?

  • Uw personeelslid krijgt geen juridische hulp als u of uw personeelslid het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten krijgen u en uw personeelsleden geen juridische hulp.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

U krijgt geen juridische hulp bij conflicten die voortkomen uit het uitoefenen van uw bedrijf of beroepspraktijk.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw beroep of bedrijf (hoedanigheid) vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Incasso

In deze verzekering zit geen dekking voor incassobijstand.

Belastingen

Uitgesloten is juridische hulp bij een conflict overbelastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Verkeer

Deze verzekering biedt geen juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Uw personeelsleden zijn direct verzekerd voor conflicten die ontstaan nadat u de verzekering hebt afgesloten.

Maximum kosten en drempel

DAS vergoedt voor de externe kosten van juridische hulp maximaal € 25.000.

Keuze rechtshulpverlener

Als het conflict voor de rechter komt, mag uw personeelslid zelf een eigen rechtshulpverlener kiezen. Dit mag ook als de tegenpartij in het conflict ook juridische hulp krijgt van DAS.

Extra informatie

Is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest uw personeelslid toch voor een externe rechtshulpverlener? Dan geldt er een maximum vergoeding voor de kosten van deze rechtshulpverlener. Ook moet uw personeelslid dan een eigen risico betalen.

Waar ben ik gedekt?

Uw personeelslid krijgt juridische hulp in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden.
Laat uw personeelsleden een conflict direct bij ons melden voordat u of uw personeelslid andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Betaling per jaar is het goedkoopst.
Voor kortere termijnen gelden de volgende toeslagen:
- betaling per halfjaar: 3 procent;
- betaling per kwartaal: 4 procent;
- betaling per maand: 5 procent.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn (op uw polis ziet u of dat 1 of 3 jaar is) kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via telefoon of brief, of via onze website.