Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van DAS bij een onverwacht conflict die te maken hebben met het uitoefenen van de verzekerde verenigingsactiviteiten. Ook betaalt DAS tot een maximum bedrag eventuele bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen.

Extra informatie

Let op: voor al onze verzekeringen gelden ook onze algemene polisvoorwaarden. Deze vindt u op https://www.das.nl/service-en-contact/polisvoorwaarden.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld leveranciers, buren van de verenigingslocatie en overheidsinstanties. Ook geschillen met leden en bijvoorbeeld conflicten over verhuur van de accommodatie zijn verzekerd. 

Extra informatie

Wanneer een conflict met een overheid gaat over belastingen (bijvoorbeeld een belastingaanslag, heffingen, invoerrechten of accijnzen) valt dit niet onder de dekking. 

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Juridische hulp bij conflicten die te maken hebben met het uitoefenen van de verzekerde recreatieve- of verenigingsactiviteit.

Verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer heeft opgelopen. Bijvoorbeeld na een aanrijding. 
Let op: u krijgt geen juridische hulp voor het verhalen van schade aan uw motorrijtuig.

Keuze: Juridische hulp als werkgever

Juridische hulp indien u een conclfict krijgt met werknemers of vrijwilligers die bij u in dienst zijn of in dienst zijn geweest.

Extra informatie

U krijgt geen juridische hulp als u verweten wordt dat u bewust:

- de wet- of regelgeving heeft overtreden;

- een fout heeft gemaakt.

Keuze: Juridische hulp voor bestuurders en werknemers

1. Schade die anderen aan de bestuurder(s) en werknemers van de verzekerde vereniging of rechtspersonen hebben toegebracht door een onrechtmatige daad. 
2. Schade die een werknemer van een verzekerde vereniging of rechtspersoon aan anderen heeft toegebracht.

Extra informatie

Indien een bestuurder schade aan een ander heeft toegebracht valt dit onder de verzekering indien de bestuurders- aansprakelijkheidsverzekeraar schriftelijk heeft laten weten dat zij de zaak niet in behandeling nemen, omdat deze zaak niet onder de aansprakelijkheids-verzekering valt.

Keuze: Verhaals- en strafbijstand Leden en vrijwilligers

De vereniging krijgt juridische hulp als een lid of vrijwilliger van een verzekerde vereniging of rechtspersoon strafrechtelijk wordt vervolgd. Ook krijgt de vereniging juridische hulp bij schade die anderen aan de leden of vrijwilligers van de verzekerde vereniging of rechtspersonen hebben toegebracht door een onrechtmatige daad.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten krijgt u geen juridische hulp.

Privé-geschillen en hoedanigheid

U krijgt geen juridische hulp bij conflicten die te maken met werkzaamheden of beroepsactiviteiten die niet op uw polisblad staan. Ook krijgt u geen juridische hulp bij particuliere conflicten. 

Incasso

Het incasseren van openstaande rekeningen is niet verzekerd.

Extra informatie

Hulp nodig bij incasso? Neem contact op met uw verzekeringsadviseur of met DAS.

Belastingen

U krijgt geen juridische hulp bij een conflict over subsidies en belastingen, zoals belastingaanslagen of accijnzen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt een wachttijd van drie maanden. Voor het verhalen van schade door toedoen van een ander geldt geen wachttijd.

Extra informatie

U krijgt voor een conflict alleen juridische hulp als u nog niet wist (of kon weten) dat u deze hulp nodig zou hebben toen u de verzekering afsloot. Dit conflict kunt u ook niet melden na de wachttijd. 

Maximum kosten en drempel

DAS vergoedt de externe kosten van juridische hulp tot maximaal € 50.000. Bij juridische hulp of incassobijstand geldt een minimum belang van € 400. Bij een verkeers- of strafzaak geldt geen minimumbelang.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een eigen rechtshulpverlener kiezen. Dit mag ook als de tegenpartij in uw conflict ook juridische hulp krijgt van DAS.

Extra informatie

Is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest u toch voor een externe rechtshulpverlener? Dan geldt er een maximum vergoeding voor de kosten van deze rechtshulpverlener. Ook moet u dan een eigen risico betalen.

Waar ben ik gedekt?

U krijgt in ieder geval juridische hulp bij conflicten in Nederland. Soms is er ook dekking in Duitsland, België en Luxemburg (bijvoorbeeld conflicten met leveranciers of klanten) of zelfs in Europa en de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee (bijvoorbeeld bij het verhalen van schade).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering afsluit, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden.
Meld een conflict direct bij ons voordat u actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijkvoor u op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso. Of u ontvangt van DAS een factuur en betaalt deze.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Op uw polisblad staat wanneer uw verzekering begint en eindigt. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste verzekeringsjaar kunt u de verzekering op ieder moment opzeggen met een opzegtermijn van een maand.