Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u hulp van DAS bij een verzekerd conflict.
Ook betaalt DAS tot een gemaximeerd bedrag eventuele bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen. Er geldt geen maximum bedrag bij verkeers- en strafzaken binnen Europa en de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee.

Extra informatie

Factoren die van invloed zijn op uw premie en dekking:
- uw gezinssituatie;
- welke modules u wilt verzekeren;
- welk bedrag u voor externe kosten wilt verzekeren (€ 30.000 of € 60.000).

Let op: voor deze verzekering gelden ook de algemene polisvoorwaarden van DAS. Deze vindt u op www.das.nl/algemenepolisvoorwaarden.

Wat is verzekerd?

De verzekering begint met de module Verkeer&Vakantie en heeft 3 modules die u aanvullend kunt meeverzekeren. U kiest dus zelf waarvoor u wel of niet verzekerd bent.

Extra informatie

Naast de module Verkeer & Vakantie kunt u kiezen voor de volgende modules:
- Basis;
- Werk;
- Fiscaal & Vermogen.

Verkeer

Juridische hulp bij het verhalen van schade die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto of aan uw pleziervaartuig.

Extra informatie

Deze dekking geldt voor alle vormen van verkeersdeelname. Dus bijvoorbeeld ook als u loopt of fietst.

Letsel

Juridische hulp bij het verhalen van aan u toegebracht persoonlijk letsel. Bijvoorbeeld na een aanrijding.

Extra informatie

Het verhalen van letsel na een aanrijding is onderdeel van de module Verkeer & Vakantie.
Het verhalen van ander letsel (ook na een bedrijfsongeval) is onderdeel van de module Basis.

Keuze: wonen

Juridische hulp bij een conflict dat te maken heeft met uw woning. Bijvoorbeeld over (ver)koop of (ver)bouw. Of conflicten met uw verhuurder, de overheid of uw buren.

Extra informatie

Dit is onderdeel van de module Basis.

Keuze: werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever. Of een conflict over uw pensioen, of met een uitkeringsinstantie.

Extra informatie

Een conflict met een uitkeringsinstantie of over uw pensioen is verzekerd in de module Basis.
Conflicten met een werkgever zijn onderdeel van de module Werk.

Keuze: aankopen

Juridische hulp bij conflicten over spullen of diensten die u voor uzelf koopt. Zoals een conflict over consumentenartikelen of een vakantieboeking. Maar ook over energie of telefonie, of over de plaatsing van een keuken.

Extra informatie

Dit is onderdeel van de module Basis.

Keuze: familie en relaties

Juridische hulp bij conflicten over een erfenis. Met de module Fiscaal & Vermogen kunt u ook mediation krijgen bij een echtscheiding.

Extra informatie

Mediation bij echtscheiding is onderdeel van de module Fiscaal & Vermogen.

Keuze: fiscaal en vermogen

Juridische hulp om in beroep te gaan tegen een beslissing van de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis of over vermogensbeheer. In de module Fiscaal & Vermogen zit ook dekking voor mediation bij echtscheiding.

Extra informatie

Dit is onderdeel van de module Fiscaal & Vermogen.

Telefonisch advies

Is er nog geen sprake van een conflict, maar dreigt dat wel te ontstaan? Dan kunt u DAS bellen voor juridisch advies.

Extra informatie

Voor conflicten die niet onder uw verzekering vallen, kunt u via Flexx van DAS juridische hulp krijgen tegen betaling van een vooraf afgesproken tarief.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten krijgt u geen juridische hulp. Net als bij zakelijke conflicten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. U bent direct verzekerd voor conflicten die ontstaan nadat u de verzekering hebt afgesloten.
Let op: voor scheidingsmediation moet de verzekering minstens drie jaar hebben gelopen en moet het huwelijk of geregistreerd partnerschap minstens drie jaar hebben geduurd.

Maximum kosten en drempel

DAS vergoedt voor de externe kosten van juridische hulp maximaal het bedrag dat op uw polis staat (€ 30.000 of € 60.000). En u krijgt geen juridische hulp als uw zaak gaat over minder dan € 175. Voor het verhalen van schade of bij een strafzaak geldt geen minimum bedrag of maximum vergoeding binnen Europa en de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een eigen rechtshulpverlener kiezen. Dit mag ook als de tegenpartij in uw conflict ook juridische hulp krijgt van DAS.

Extra informatie

Is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest u toch voor een externe rechtshulpverlener? Dan geldt er een maximum vergoeding voor de kosten van deze rechtshulpverlener. Ook moet u dan een eigen risico betalen.

Waar ben ik gedekt?

U krijgt in ieder geval juridische hulp bij conflicten in Nederland. Soms is er ook dekking in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Zwitserland (bijvoorbeeld werk en aankopen) of zelfs in alle landen van de wereld (bijvoorbeeld verkeer).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden.
Meld een conflict direct bij DAS voordat u andere actie onderneemt. DAS probeert het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, per kwartaal of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via e-mail of brief.