Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u hulp van DAS bij een verzekerd conflict.
Ook betaalt DAS tot een gemaximeerd bedrag eventuele bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen. Er geldt geen maximum bedrag bij verkeers- en strafzaken binnen Europa en de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering heeft een vaste dekking.

Wonen

Juridische hulp bij een conflict dat te maken heeft met uw woning. Bijvoorbeeld over (ver)koop of (ver)bouw. Of conflicten met uw verhuurder of uw buren.

Extra informatie

Let op: u krijgt geen juridische hulp voor conflicten met de plaatselijke of landelijke overheid, bijvoorbeeld over een wijziging in het bestemmingsplan.

Aankopen

Juridische hulp bij conflicten over spullen of diensten die u voor uzelf koopt. Zoals een conflict over consumentenartikelen of een vakantieboeking. Maar ook over energie of telefonie, of over de plaatsing van een keuken.

Telefonisch advies

Is er nog geen sprake van een conflict, maar dreigt dat wel te ontstaan? Dan kunt u DAS bellen voor juridisch advies.

Extra informatie

Voor conflicten die niet onder uw verzekering vallen, kunt u via DAS On Demand juridische hulp krijgen tegen betaling van een vooraf afgesproken tarief.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten krijgt u geen juridische hulp. Net als bij zakelijke conflicten.

Verkeer

U krijgt geen juridische hulp bij het verhalen van schade die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto of aan uw pleziervaartuig.

Letsel

U krijgt geen juridische hulp bij het verhalen van aan u toegebracht persoonlijk letsel. Bijvoorbeeld na een aanrijding, na een arbeidsongeval of door een medische fout.

Werk en inkomen

U krijgt geen juridische hulp bij een conflict met een werkgever, pensioenuitvoerder of uitkeringsinstantie.

Familie en relaties

U krijgt geen juridische hulp bij een conflict dat te maken heeft met familie en relaties. Bijvoorbeeld een conflict over een erfenis. Of echtscheiding.

Fiscaal en vermogen

U krijgt geen juridische hulp bij een conflict dat te maken heeft met belastingen of vermogensbeheer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. U bent direct verzekerd voor conflicten die ontstaan nadat u de verzekering hebt afgesloten.

Maximum kosten en drempel

DAS vergoedt voor de externe kosten van juridische hulp maximaal € 25.000. En u krijgt geen juridische hulp als uw zaak gaat over minder dan € 175. Voor het verhalen van schade of bij een strafzaak geldt geen minimum bedrag of maximum vergoeding binnen Europa en de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een eigen rechtshulpverlener kiezen. Dit mag ook als de tegenpartij in uw conflict ook juridische hulp krijgt van DAS.

Extra informatie

Is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest u toch voor een externe rechtshulpverlener? Dan geldt er een maximum vergoeding voor de kosten van deze rechtshulpverlener. Ook moet u dan een eigen risico betalen.

Waar ben ik gedekt?

U krijgt in ieder geval juridische hulp bij conflicten in Nederland. Soms is er ook dekking in de Europese Unie (bijvoorbeeld aankopen) of zelfs in alle landen van de wereld (bijvoorbeeld voor conflicten die te maken hebben met een vakantie).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden.
Meld een conflict direct bij DAS voordat u andere actie onderneemt. DAS probeert het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso. Of u ontvangt van DAS een factuur en betaalt deze.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn (op uw polis ziet u of dat 1 of 3 jaar is) kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via telefoon of brief, of via onze website.