Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als je werkloos of arbeidsongeschikt wordt, dan keert deze verzekering maandelijks een bedrag uit.

Extra informatie

De te verzekeren som bestaat uit maximaal 100% van de maandelijkse bruto hypotheeklasten bij aanvang van de hypotheek. Daarnaast kunnen er nog overige woonlasten van 25% mee worden verzekerd.

Wat is verzekerd?

Of je een uitkering ontvangt hangt af van hoeveel je nog kunt werken. Zolang je arbeidsongeschikt blijft op grond van de polisvoorwaarden, ontvang je een uitkering tot aan de einddatum van de verzekering. De uitkering voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid is gebaseerd op de verzekerde som.

Extra informatie

De minimaal te verzekeren som bedraagt € 125 per maand en de maximale verzekerde som bedraagt € 3.000 per maand.

Overlijden

Als je overlijdt, dan krijgen je nabestaanden eenmalig een bedrag uitgekeerd van 24 maal het op het polisblad vermelde verzekerde maandbedrag.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Voor de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt rekening gehouden met de arbeid die je nog kan verrichten, ongeacht van je beroep en werkervaring (gangbare arbeid). We volgen hierin de beoordeling van het UWV.

Extra informatie

Neem contact op met je adviseur voor meer informatie.

Werkloosheid

Je krijgt alleen een uitkering als je een vast contract hebt, onvrijwillig werkloos wordt en een WW-uitkering krijgt. Het eerste half jaar dat je verzekerd bent, keren we niet uit.

Extra informatie

Wordt je in het eerste half jaar dat je verzekerd bent werkloos? Dan krijg je geen uitkering, ook niet na afloop van deze periode. Je bent pas verzekerd als je werkloos wordt na afloop van deze 6 maanden. Dit wordt ook wel de no-claim periode genoemd.

Speciaal kenmerk

Het aanvraagtraject is volledig digitaal, evenals de medische beoordeling.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij eigen schuld of als je de premie niet betaalt. Of bij fraude of misleiding.

Extra informatie

Voorbeeld van eigen schuld zijn: opzet, misbruik van alcohol of van het gebruik van drugs.

Waar moet ik op letten?

De premie is niet aftrekbaar van je belastbaar inkomen.

Extra informatie

Neem voor meer informatie hierover contact op met je adviseur.

Uitkeringsdrempel

Je moet minimaal voor 35% arbeidsongeschikt zijn om recht te hebben op een uitkering.

Extra informatie

Je hebt dekking als je door een arts van het UWV voor 35% of meer arbeidsongeschikt bent bevonden.

Wachttijd

Dit is de periode waarin je nog geen recht hebt op een uitkering. Wordt je in deze periode arbeidsongeschikt? Dan krijg je geen uitkering. Ben je nog nog arbeidsongeschikt na het verstrijken van deze periode? Dan ben je wel verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

De wachttijd, ook wel eigen risicoperiode genoemd, voor arbeidsongeschiktheid binnen deze verzekering bedraagt twee jaar. Neem contact op met je adviseur als je vragen hebt over dit onderwerp.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

We stellen je een aantal vragen over je gezondheid. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de dekking of de hoogte van je premie. Of je kunt de verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je kunt zelf kiezen hoe lang je verzekering loopt. de minimale looptijd bedraagt 5 jaar en maximaal 30 jaar.

Extra informatie

Je kunt de verzekering afsluiten als je 18 jaar bent, de maximale leeftijd dat je de verzekering kan afsluiten is 59 jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons. Je kan de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.