Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als je arbeidsongeschikt of werkloos wordt, dan keert deze afgesloten verzekering maandelijks een bedrag uit. Met deze uitkering kun je ook bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid voldoen aan jouw aflossingsverplichting voor het afgesloten krediet, ter hoogte van jouw maandtermijn.

Wat is verzekerd?

De verzekering biedt dekking bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Je bent voor deze verzekering arbeidsongeschikt als je door ziekte of een ongeval volledig niet meer in staat bent om jouw eigen beroep uit te oefenen.

Criterium arbeidsongeschiktheid

De verzekering biedt dekking voor beroepsarbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat alleen wordt beoordeeld of je jouw eigen beroep nog kunt uitoefenen.

Werkloosheid

Word je werkloos? Dan ontvang je een uitkering gebaseerd op de verzekerde maandlasten. Je krijgt een uitkering als je een contract hebt voor onbepaalde tijd, onvrijwillig werkloos wordt en een WW-uitkering ontvangt.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag is maximaal €75.000 kredietsom ( slotuitkering ) en maximaal €2.300 verzekerd maandbedrag ( aflossing ).

Wat is niet verzekerd?

Je bent niet verzekerd bij eigen schuld of als je de verzekeringspremie niet betaalt. Of bij fraude of misleiding. Je bent ook niet verzekerd als je niet voldoet aan de criteria van verzekerde, zoals beschreven in de voorwaarden.

Overlijden

Er is geen dekking voor overlijden binnen deze verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er geldt een eigen-risicoperiode binnen deze verzekering. Deze gaat in op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Tijdens de eigen-risicoperiode ontvang je geen uitkering. Is de eigen-risicoperiode verstreken? En ben je nog steeds arbeidsongeschikt? Dan heb je recht op een uitkering als je voldoet aan de polisvoorwaarden.

Uitkeringsdrempel

Je krijgt een uitkering bij arbeidsongeschiktheid als je door ziekte of een ongeval volledig niet in staat bent om het werk te doen wat je deed. De maatschappij beoordeelt dat.

Wachttijd

Voor deze verzekering geldt een wachttijd van 3 maanden vanaf de ingangsdatum van de verzekering. Word je in de eerste 3 maanden na ingangsdatum wel arbeidsongeschikt of werkloos? Dan ben je hier niet voor verzekerd. Je krijgt geen uitkering, ook niet na afloop van deze periode.

Digitaal en transparant aanvraagtraject

Het gehele aanvraagtraject verloopt digitaal. Het aanvraagtraject verloopt snel en is volledig transparant.

Wijziging in situatie

Geef het direct aan ons door als je geheel of gedeeltelijk bent hersteld, de arbeidsongeschiktheid verergert of je weer gaat werken.

Uitsluitingen

Bepaalde beroepen zijn uitgesloten, meer informatie hierover kun je vinden in de voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering biedt dekking wereldwijd, als je tijdens de looptijd van de verzekering woonachtig en werkzaam bent in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten, stellen wij je een aantal vragen. Deze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Jouw antwoorden kunnen invloed hebben of je wel of geen verzekering kunt afsluiten. We verwachten ook dat je meewerkt aan je eigen herstel en/of vinden van een nieuwe baan. Daarnaast kun je alleen een verzekering afsluiten als je een consumptief krediet of een hypothecair krediet hebt lopen.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie voor de verzekering moet je maandelijks betalen. Betalen loopt via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De looptijd van de verzekering is gelijk aan de looptijd van het krediet waaraan de verzekering is gekoppeld. De verzekering eindigt op de gekozen einddatum of als het krediet volledig is afgelost.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Het kan zijn dat jouw situatie zo verandert dat je jouw verzekering wilt wijzigen of beëindigen. Je kunt de verzekering op ieder moment wijzigen of opzeggen door ons een e-mail te sturen. Houd rekening met een opzegtermijn van één maand.