Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw (bestel) auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw (bestel) auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Kan uw (bestel) auto na een ongeval, brand of door diefstal niet verder rijden? Dan heeft u recht op hulp door onze alarmcentrale. Deze zorgen ervoor dat u naar een plaats van keuze in Nederland wordt gebracht. Bent u in het buitenland? Dan vervoeren wij de beschadigde (bestel) auto naar het dichtsbijzijnde erkende garagebedrijf. Voor meer informatie verwijzen wij naar de groene kaart en polisvoorwaarden.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss als gevolg van een gedekt evenement vergoeden wij op basis van de verkoopprijs volgens de ANWB/BOVAG koerslijst. Voor meer informatie verwijzen wij naar de polisvoorwaarden.

Reparatie

Wij vergoeden de reparatiekosten, behalve als de auto technisch- of economisch total loss is. In die situatie vergoeden wij de waarde van de (bestel) auto minus de waarde van de restanten. De schade wordt hersteld door de op het polisblad vermelde dealer- of garagebedrijf. Let op!, als u de schade ergens ander laat herstellen heeft u een aanvullend eigen risico en geldt er een maximaal hersteltarief.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

U bent verzekerd voor het breken of barsten van de autoruit of van het panorama- of zonnedak, hieronder valt ook de reparatiekosten van ruitreparatie (sterretje). De schade wordt hersteld door de op het polisblad vermelde dealer- of garagebedrijf. Let op!, als u de schade ergens anders laat herstellen heeft u een aanvullend eigen risico en geldt er een maximaal hersteltarief.

Inbraak

Schade door (een poging tot) diefstal is verzekerd. En diefstal uit de (bestel) auto (inbraak). Hierbij gelden eisen aan de beveiliging van uw (bestel) auto. Voor meer informatie over onze beveiligingseisen verwijzen wij naar de polisvoorwaarden.

Keuze: pechhulp

Met deze aanvullende dekking wordt u bij pech geholpen, niet alleen in de woonplaats maar ook in Europa. U krijgt bijvoorbeeld ook een vergoeding voor een vervangende auto. Voor meer informatie over deze aanvullende (keuze) dekking verwijzen wij naar de polisvoorwaarden.

Keuze: schade Verzekering Inzittenden

Deze aanvullende dekking vergoedt de schade aan de inzittenden en hun persoonlijke goederen ingeval een verkeersongeval met de verzekerde (bestel) auto. Als deze schade ook gedekt wordt door een andere verzekering moet de schade op die verzekering geclaimd worden. Voor meer informatie over deze aanvullende (keuze) dekking verwijzen wij naar de polisvoorwaarden.

Rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze extra dekking krijgt u hulp bij het verhalen van de schade die ontstaan is tijdens het deelnemen aan het verkeer met uw (bestel) auto. Ook is er bijvoorbeeld dekking voor een juridisch meningsverschil over de vergoeding van een schade die verhaald wordt. Voor meer informatie over deze dekking verwijzen wij naar de polisvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

Wij vergoeden geen schade als u niet in het bezit bent van een geldig rijbewijs of als blijkt dat bij schade er sprake is van misbruik van alcohol of drugs. Wij vergoeden ook geen schade als deze ontstaan is tijdens een (auto)wedstrijd, als de auto wordt verhuurd, gebruikt wordt als taxi, lesauto of gebruikt wordt voor bezorg- en/of koeriersdiensten of vervoer van gevaarlijke stoffen.

Andere schade aan eigen auto

Schade die niet onder de genoemde verzekerde gebeurtenissen valt is niet verzekerd.

Molest en atoomkernreactie

Wij vergoeden geen schade als gevolg van molest (gewapend conflict, gewapend optreden, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij) of atoomkernreacties. Komt de schade door een terroristische aanslag? Dan vergoeden wij uw schade op basis van een protocol voor terrorismeschaden en dat kan leiden tot een beperkte schadevergoeding.

Fraude, opzet, misbruik of strafbare activiteiten

Wij vergoeden geen schade als de auto wordt gebruikt voor illegale of criminele activiteiten. Wij vergoeden ook geen schade die opzettelijk door verzekerde wordt veroorzaakt of schade die veroorzaakt is door een bestuurder die geen toestemming tot gebruik van de auto had.

Roekeloos rijgedrag

Wij vergoeden geen schade als deze veroorzaakt is door roekeloos rijgedrag van de bestuurder. In de wet zijn een aantal opzettelijke verkeersgedragingen die als roekeloos gelden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het negeren van een rood kruis, over een vluchtstrook rijden, bumper kleven, door rood licht rijden of het vasthouden en gebruiken van een mobiele telefoon.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

In beginsel zijn er geen dekkingsbeperkingen en geldt er geen eigen risico als u de schade laat herstellen door het op het polisblad vermelde dealerbedrijf. Het is mogelijk dat u zelf voor een eigen risico hebt gekozen of dat wij bij accepatie of in verband met een speciaal voertuig een afwijkend eigen risico overeengekomen zijn, dit is dan zichtbaar op het polisblad.

Beveiliging

Bij diefstal, joyrijden of inbraak vergoeden wij de schade alleen als uw (bestel) auto goed beveiligd was. Let op: wij kunnen voor uw auto een speciaal beveiligingssysteem eisen. Informeer vooraf bij uw dealer of bekijk onze polisvoorwaarden voor meer informatie.

Reparatie

Wij vergoeden de reparatie van je schade als u deze laat herstellen door het op het polisblad vermelde dealerbedrijf. Als u de schade niet of door een ander bedrijf laat herstellen passen wij een eigen risico toe, dit eigen risico is afhankelijk van de oorspronkelijke cataloguswaarde. Daarnaast geldt er een maximaal hersteltarief.

Ruitschade

Wij vergoeden de reparatie of vervanging van de ruit door het op het polisblad vermelde dealerbedrijf. Laat u de ruit repareren of vervangen door een ander ruitschadeherstelbedrijf? Dan passen wij een eigen risico toe.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, per 3 maanden, per 6 maanden of eenmaal per jaar betaalt. Bij een keuze van betaling per maand of 3 maanden is een automatische incasso verplicht. In de door u te betalen premie zijn ook incassokosten ad  0,57 en de verschuldigde assurantiebelasting opgenomen. Voor meer informatie over de kosten en premie verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen tot een maximum van 75%. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen, of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen kan schriftelijk maar bij voorkeur per e-mail via het digitaal formulier op onze website.