Ziekteverzuimverzekering Conventioneel Wat is wel en niet gedekt door deze verzuimverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een verzuimverzekering?

Kan een werknemer door ziekte of een ongeval niet werken? Dan moet de werkgever zijn loon doorbetalen. Deze verzekering vergoedt dit met een maximum van 104 weken. U kiest zelf of we alle loonkosten vergoeden of maar een deel.

Extra informatie

Heeft een werknemer recht op een andere uitkering, bijvoorbeeld van het UWV? Dan kan het zijn dat we minder of niet uitkeren.
icon_voor-wie

Voor wie?

Voor werkgevers. U meldt alle werknemers aan die bij u op de loonlijst staan, ook werknemers met een tijdelijk contract. Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) zijn niet verzekerd.
icon_hoe-werkt

Hoe werkt het?

U geeft bij aanvang van de verzekering uw personeelsbestand inclusief SV jaarloon op. Ieder jaar geeft u de nieuwe lonen per 1 januari door. De verzekerde bedragen zijn gebaseerd op deze lonen.
icon_andere-kosten

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

U kunt ook werkgeverslasten meeverzekeren. Dan vergoeden we ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van een werknemer. Zoals de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet.
icon_verzuim-begeleiding

Keuze: verzuimbegeleiding

Wij bieden arbodienstverlening aan waarbij u kunt kiezen uit vier arbodiensten. U kunt er ook voor kiezen deze begeleiding zelf te organiseren. In beide gevallen moet u voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Extra informatie

Wet Verbetering Poortwachter: de werkgever en zieke werknemer zorgen er samen voor dat de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie. Ook de werknemer is verplicht om mee te werken.
icon_reintegratie

Keuze: re-integratie

Wij ondersteunen u bij de re-integratie van uw zieke werknemers. En vergoeden (een deel) van de noodzakelijke re-integratiekosten. Let op: U blijft (met uw werknemer) verantwoordelijk voor de re-integratie. Zo moet u zich onder andere houden aan de wettelijke verplichtingen rondom verzuim.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet of minder uit?

Als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Bij fraude of als de arbeidsongeschiktheid uw schuld is. Moet u van het UWV langer loon doorbetalen? Dan keren we niet uit. Doet u te weinig aan re-integratie? Dan beïnvloedt dat de uitkering.
icon_let-op

Let op

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. Geef ziekmeldingen of betermeldingen zo snel mogelijk aan de arbodienst door.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Er geldt een eigen risico-periode. U bepaalt zelf hoe lang deze periode is. In deze periode krijgt u geen vergoeding voor het doorbetalen van loon van zieke werknemers.

Extra informatie

U kunt kiezen voor 10, 20, 30, 65, 130 of 260 dagen. Vanaf 50 werknemers is de minimale periode 30 dagen.
icon_medisch

Gezondheid

Bij de aanvraag vragen we niet naar de gezondheid van uw medewerkers. Wel vragen we om algemene verzuiminformatie. Als de verzekering tot stand komt moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze medewerkers worden in de verzekering opgenomen zodra ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.
icon_premie

Premie

We berekenen de jaarpremie door de SV-lonen bij elkaar op te tellen. Per werknemer geldt een maximum te verzekeren bedrag. Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met een premiepercentage.

Extra informatie

Het SV-jaarloon is het loon waarover je loonbelasting betaalt. De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de verzuimcijfers in eerdere jaren en van het personeelsbestand.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Uw verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Wijzigt er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering. Na de eerste contractperiode kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.