WGA-eigenrisicodragers verzekering Wat is wel en niet gedekt door deze verzekering voor WGA-eigenrisicodragers?

icon_wat-is-een

Wat is een verzekering voor WGA-eigenrisicodragers?

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om zelf de WGA-uitkering van uw werknemers te vergoeden. Als u dit doet, dan bent u WGA-eigenrisicodrager. Deze verzekering vergoedt de WGA-uitkering die u moet betalen bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer.

Extra informatie

WGA staat voor ‘Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten’. Als een werknemer voor minimaal 35% arbeidsongeschikt is, dan heeft hij recht op een WGA-uitkering van het UWV. Het UWV bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage.
icon_voor-wie

Voor wie?

Voor werkgevers die zelf de WGA-uitkeringen betalen. U meldt alle werknemers aan waarvoor u werknemerspremies moet afdragen. Ook werknemers met een tijdelijk contract.
icon_hoe-werkt

Hoe werkt het?

U geeft bij aanvang van de verzekering uw personeelsbestand inclusief SV jaarloon op. Ieder jaar geeft u de nieuwe lonen per 31 december door. De verzekerde bedragen zijn gebaseerd op deze lonen.
icon_reintegratie

Keuze: re-integratie

We vergoeden kosten voor re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers. U moet dan vooraf onze goedkeuring vragen.

Extra informatie

Hoewel wij u bij re-integratie ondersteunen, blijft u verantwoordelijk dat de nodige stappen ondernomen worden. Zo moet u werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat de werknemer eerder of meer aan het werk kan. Of passende arbeid aanbieden, als dat mogelijk is.
icon_rechtshulp

Keuze: juridische hulp

Hebt u juridische hulp nodig bij het verhalen van kosten voor WGA-uitkeringen op iemand anders (aansprakelijke derde)? Dan vergoeden we deze juridische hulp. En soms ook juridische hulp bij bezwaar en beroep.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een automobilist die een schadevergoeding moet betalen aan een werknemer omdat hij deze heeft aangereden. En de werknemer door deze aanrijding arbeidsongeschikt is geworden.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet of minder uit?

Als de werknemer al arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Bij fraude. Of als het uw schuld is dat de werknemer arbeidsongeschikt is geworden.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.
icon_let-op

Let op

U kunt deze verzekering alleen afsluiten, als u toestemming hebt van de Belastingdienst om WGA-eigenrisicodrager te worden. Uw eigenrisicodragerschap voor de WGA mag in de 3 jaar voor de beoogde ingangsdatum niet beëindigd zijn.

Extra informatie

U kunt u 2 keer per jaar aan- of afmelden als WGA-eigenrisicodrager. Wilt u zich aanmelden? Dan moet uw aanmelding 13 weken vóór 1 januari of 1 juli rond zijn. Neem daarom ruim van tevoren contact met ons op om alles in orde te maken.
icon_medisch

Gezondheid

Bij de aanvraag vragen we niet naar de gezondheid van uw medewerkers. Wel vragen we om algemene verzuiminformatie. Als de verzekering tot stand komt moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze medewerkers worden in de verzekering opgenomen zodra ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.
icon_premie

Premie

We tellen de SV-jaarlonen bij elkaar op. Per werknemer geldt een maximumbedrag. Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met een premiepercentage.

Extra informatie

Het SV-jaarloon is het loon waarover je loonbelasting betaalt. De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de verzuimcijfers in eerdere jaren.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Uw verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Zo heeft een fusie of overname grote gevolgen voor deze verzekering. Na de eerste contractperiode kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.