Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met uw klassieke auto. Het moet gaan om een auto die u niet dagelijks gebruikt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. 

Extra informatie

De klassieke auto moet minimaal 25 jaar oud zijn. Er geldt een maximum van 7.500 km per jaar.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die uw klassieke auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Bent u Volledig Casco verzekerd? En kan uw auto en/of daaraan gekoppelde aanhangwagen door een ongeval, brand of een ander van buiten komend geweld, dus niet bij pech, niet meer rijden? Onze Alarmcentrale biedt u dan hulp. 

Extra informatie

De hulpverlening bestaat uit het vervoer van de bestuurder en alle passagiers naar een, door u te bepalen, adres in Nederland. Ook regelen we de berging en het vervoer van uw beschadigde auto en/of aanhangwagen. Bij schade in het buitenland vervoeren we uw beschadigde auto en/of aanhangwagen naar de dichstbijzijnde garage waar de schade kan worden beoordeeld en eventueel hersteld.

Keuze: reparatie

Bij alle schade heeft u vrije keuze wie de reparatie uitvoert. U heeft recht op een vervangende auto tijdens de reparatie van uw auto als de auto gerepareerd wordt bij een geselecteerd herstelbedrijf. Zie voor geselecteerde bedrijven: www.dezeeuwse.nl/autoschade-informatie. 

Extra informatie

Uw keuze heeft wel invloed op uw eigen risico.

Keuze: diefstal of total loss

Met de Beperkt Cascoverzekering is diefstal verzekerd. Bij de Volledig Cascoverzekering is daarnaast ook total loss-schade verzekerd. De schadevergoeding is gebaseerd op de taxatiewaarde van de auto. 

Extra informatie

De taxatiewaarde is de waarde van de klassieke auto op het moment van taxeren. Een taxatierapport mag maximaal 3 jaar oud zijn.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd met zowel de Beperkt Casco als met de Volledig Cascoverzekering.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging tot) diefstal of door inbraak is verzekerd bij zowel de Beperkt-Cascoverzekering als bij de Volledig Cascoverzekering.

Keuze: ruitschade

Vergoeding van de kostprijs bij reparatie bij een garage naar keuze

                                       

Extra informatie

Uw keuze heeft wel invloed op de hoogte van het eigen risico.

Keuze: schade aan eigen oldtimer

Met de Volledig Casoc-verzekering is er deking voor bijna elke mogelijke schade aan uw klassieke auto. Ook als het uw eigen schuld is.  verzekerd als u gekozen heeft voor de Volledig Cascoverzekering. Ook als de schade uw eigen schuld is. 

Keuze: Aanvullende dekkingen

Deze verzekering kan worden uitgebreid met een Rechtsbijstandsdekking, een Ongevallen inzittendendekking of een Verkeersschadedekking.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Pechhulp

Niet verzekerd met de Beperkt Casco Verzekering. Wel verzekerd bij de Volledig Casco-verzekering. 

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Alleen hobbymatig- en recreatief gebruik is toegestaan. Verder bedraagt het maximale jaarkilometrage 7.500 km.

Eigen risico

Voor schade die valt onder de dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en hulpverlening geldt geen eigen risico. Bij schade aan uw klassieke auto is het standaard eigen risico € 150 per gebeurtenis.

Extra informatie

Bij ruitschade is er geen eigen risico als u deze laat repareren door een  aangesloten herstelbedrijf. Bij ruitvervanging door een aangesloten herstelbedrijf geldt een eigen risico van € 75,-.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen die op uw Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart (’groene kaart’) staan vermeld en niet zijn doorgehaald.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website via www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact.