Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Wat is verzekerd?

De aansprakelijkheid voor schade aan personen, roerende en onroerende zaken of vermogensschade. Gedekt is alleen de aansprakelijkheid als particulier voor schade veroorzaakt of ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering. Wie zijn verzekerd? Uzelf en uw eventuele gezinsleden en/of andere huisgenoten. Schade ontstaan tijdens het uitoefen van een beroep of bedrijf is uitgesloten.

Oppassen of logeren

Schade verzoorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd tot maximaal  15.000,- per gebeurtenis.

Schade door een huisdier

Schade door een huisdier bij iemand anders veroorzaakt is verzekerd.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning, gelegen in Nederland, is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op een auto van derden valt.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Voor schade aan geleende spullen geldt een maximum van  15.000,- per gebeurtenis. Voor schade aan gehuurde spullen is er geen dekking.

Keuze: verhaalbijstand

Deze aanvullende verzekering verleent rechtsbijstand bij het verhalen van schade die u heeft geleden door een onrechtmatige daad.

Keuze: jachtdekking

Aansprakelijkheid voor schade aan derden die wordt veroorzaakt door bezit of gebruik van een wapen waarvoor verzekerde een vergunning geeft.

Wat is niet verzekerd?

Schade door auto

Schade veroorzaakt door een (lucht)vaartuig of motorvoertuig is niet verzekerd.

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die u kapotmaakt, zijn niet verzekerd.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Opzet

Schade die met opzet of door een misdrijf door u of uw medeverzekerde is veroorzaakt.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Veroorzaakt u schade tijdens een vriendendienst? Dan is het verzekerd bedrag lager.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking voor de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website via www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact.