Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw VvE tegen schadeclaims als uw bedrijf wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan anderen die onstaat door uw VvE, uw medewerkers, uw producten of door uzelf.

Wat is verzekerd?

Schade aan personen, losse spullen en onroerend goed.

Wie zijn verzekerd?

Uzelf, uw ondergeschikten, onder wie vrijwilligers, uitzendkrachten en stagiaires. Daarnaast zijn leden van de kascomissie, commissarissen en bestuurders van de VvE verzekerd, als zij in hun functie handelen. Ieder lid van de VvE afzonderlijk voor schade door het bezitten van het appartement dat het lid zelf bewoont.

Werkgeversaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziektes. Daarnaast de schade die een ondergeschikte lijdt in verband met het verrichten van werkzaamheden, het ondernemen van een zakenreis of het deelnemen aan een personeelsactiviteit.

Extra informatie

Schade die een ondergeschikte lijdt door een ongeval waarbij hij of zij als bestuurder of passagier van een motorrijtuig betrokken is, is niet verzekerd.

Juridische hulp

In overleg zijn zijn de kosten voor verweer en rechtsbijstand verzekerd.

Inloop

U bent verzekerd vanaf de ingangsdatum van uw verzekering. Maar het kan zijn dat er daarvoor iets is gebeurd waarvoor u pas na de ingangsdatum aansprakelijk wordt gesteld. Dit noemen we het voorrisico. Dit is standaard tot drie jaar meeverzekerd.

Extra informatie

Als u bij het aangaan van de verzekering al wist dat u (mogelijk) aansprakelijk zou worden gesteld voor bepaalde schade, is die schade niet verzekerd.

Keuze: Keuze: Bestuurdersaansprakelijkheid

U kunt uw aansprakelijkheidsverzekering uitbreiden met dekking voor bestuurdersaansprakelijkheid. U bent dan als VvE-bestuurder beschermd wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor fouten die u maakt tijdens de uitoefening van uw functie, ook als u in uw privévermogen wordt aangesproken.

Keuze: Ongevallen

U kunt uw aansprakelijkheidsverzekering uitbreiden met dekking voor ongevallen. Hiermee verzekert u € 12.500,- bij overlijden en € 25.000,- bij blijvende invaliditeit waarvoor uw VvE als ‘werkgever’ aansprakelijk is. Denk aan vrijwilligers of uitzendkrachten die in opdracht werkzaamheden uitvoeren. 

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan de VvE zelf.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door u verichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht.

Productaansprakelijkheid

Niet van toepassing.

Opzet

Schade die met opzet is veroorzaakt.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Schade veroorzaakt door een (lucht)vaartuig of motorvoertuig.

Milieuschade

Milieuschade die langzaam ontstaat (voorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt) en milieuschade op uw bedrijfslocatie.

Asbest

Aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling en het opruimen en afvoeren van asbest.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften.

Uitloop

Als iemand u aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten dat plaatsvond vóór beëindiging van de verzekering dan is dat standaard niet gedekt.

Reservefonds en eigen vermogen

Schade en/of kosten die het (in)directe gevolg zijn van het ontbreken van een onderhouds- of reservefonds. Dit geldt ook voor schade en/of kosten die (in)directe gevolg zijn van een negatief eigen vermogen.

Slapende VvE

Schade en/of kosten die het (in)directe gevolg zijn van het ontbreken van actieve bestuurders van de VvE.

Meer uitsluiten

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Deze verzekering heeft een eigen risico van € 100,- voor zaakschade.

Waar ben ik gedekt?

U heeft dekking in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk.