Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Extra informatie

Ook als je per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

U, uw gezinsleden en andere huisgenoten. Ook een au pair of 'witte werkster' is verzekerd (huispersoneel). U kunt kiezen voor een verzekerd bedrag van € 1.250.000,- of € 2.500.000,00.

                                       

Extra informatie

Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logees en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige kinderen mogen niet getrouwd zijn. Schade veroorzaakt door kinderen jonger dan 14 jaar valt onder de aansprakelijkheid van de ouders.

Oppassen of logeren

Schade verzoorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd tot maximaal € 15.000,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat u hem uit uw handen laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

U moet eigenaar zijn van de woning.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Voor schade aan geleende spullen geldt een maximum van € 15.000,- per gebeurtenis. Voor schade aan gehuurde spullen is er geen dekking.

Keuze: Verhaalbijstand

Deze aanvullende verzekering verleent rechtsbijstand bij het verhalen van schade die u heeft geleden door een onrechtmatige daad.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan uw eigen spullen of die van uw huisgenoten.

Schade door auto

Niet verzekerd. Dit valt onder je autoverzekering (WA).

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die u kapotmaakt, zijn niet verzekerd.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

                                       

Extra informatie

U mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Voor schade aan gehuurde spullen is er geen dekking. Voor schade aan geleende spullen geldt een maximum van € 15.000,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Ook schade door brand aan uw gehuurde vakantieverblijf en de daarbij horende inboedel is verzekerd tot een maximum van € 15.000,- per gebeurtenis.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Veroorzaakt u schade tijdens een vriendendienst? Dan is het verzekerd bedrag lager.

Extra informatie

Wij vergoeden in dat geval een bedrag van maximaal € 15.000,-.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking voor de hele wereld.

Extra informatie

Als u niet meer in Nederland woont, heeft u na 30 dagen geen dekking meer. Gaat uw kind voor studie of een daarbij horende stage naar het buitenland? Dan is er na vertrek maximaal nog 1 jaar dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk.