Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw agrarische bedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan anderen die ontstaat door uw bedrijfsactiviteit(en), uw medewerkers, uw producten of door uzelf.

Wat is verzekerd?

Schade aan personen, roerende zaken en onroerend goed.

Wie zijn verzekerd?

Uzelf, maten en alle medewerkers van uw bedrijf, onder wie ook stagiaires en uitzendkrachten. Daarnaast zijn ook familieleden en huisgenoten die werkzaamheden voor uw bedrijf verrichten verzekerd.

Productaansprakelijkheid

Schade wanneer u aansprakelijk bent voor een gebrekkig product, inclusief product recall.

Werkgeversaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziektes. Daarnaast de schade die een ondergeschikte lijdt in verband met het verrichten van werkzaamheden, het ondernemen van een zakenreis of het deelnemen aan een personeelsactiviteit.

Juridische hulp

In overleg zijn de kosten voor verweer en rechtsbijstand verzekerd.

Inloop

U bent verzekerd vanaf de ingangsdatum van uw verzekering. Maar het kan zijn dat er daarvoor iets is gebeurd waarvoor u pas na de ingangsdatum aansprakelijk wordt gesteld. Dit noemen we het voorrisico. Dit is standaard tot drie jaar meeverzekerd, behalve voor product recall.

Opzicht

Aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden die u tijdelijk heeft om ze te bewerken of behandelen is meeverzekerd. Dit geldt ook voor aansprakelijkheid voor gehuurde of geleende zaken die bedoeld zijn voor deelname aan bijvoorbeeld een tentoonstelling, evenement of beurs.

Milieuaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor schade aan derden die wordt veroorzaakt door milieuaantasting plotseling en onverwacht is mee verzekerd

Keuze: aanvullende dekkingen

Huisvesting van medewerkers, (gedeeltelijke) verhuur van panden, Bed & Breakfast, een zorgboerderij, stalling van caravans/boten/voertuigen, loonspuitwerkzaamheden, opzicht paarden, gehuurde/geleende zaken en opzicht agrarisch loonwerk.

Wat is niet verzekerd?

Schade aan uzelf en uw bedrijf.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door u verrichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht.

Opzet

Schade die met opzet door u of uw medewerker is veroorzaakt.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Schade veroorzaakt door een (lucht)vaartuig of motorvoertuig.

Milieuschade

Milieuschade die langzaam ontstaat (voorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt).

Asbest

Aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling en het opruimen en afvoeren van asbest.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften.

Uitloop

Als iemand u aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten dat plaatsvond vóór beëindiging van de verzekering dan is dat standaard niet gedekt.

Schade met een motorrijtuig

Schade die een ondergeschikte lijdt door een ongeval waarbij hij of zij als bestuurder of passagier van een motorrijtuig betrokken is, is niet verzekerd.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor agrarische bedrijven geldt een eigen risico van  500,- .

Bekendheid

Als u bij het aangaan van de verzekering al wist dat u (mogelijk) aansprakelijk zou worden gesteld voor bepaalde schade, is die schade niet verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

U heeft dekking in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website via www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact.