Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw bedrijfsgebouw. Het gaat daarbij o.a. om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, of aanrijding.

Wat is verzekerd?

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd bij schade door brand, diefstal, neerslag, luchtverkeer, blikseminslag, overspanning door bliksem, aanrijding, ontploffing en vandalisme.

Verzekerd bedrag

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd tot een maximumbedrag, de herbouwwaarde. Jaarlijks wordt dit bedrag aangepast op basis van een index. Als de schade te repareren is, vergoeden we die kosten, anders de herbouwwaarde. In sommige gevallen wordt op basis van verkoopwaarde of sloopwaarde schade afgewikkeld. Dat is verder in de polisvoorwaarden geregeld.

Extra kosten na schade

Na schade worden extra kosten vergoed tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag. Dat zijn opruimingskosten en kosten van noodvoorzieningen. Ook extra herstelkosten gemaakt op last van de overheid worden vergoed.

Huur

Als uw bedrijfsgebouw helemaal of voor een deel niet bruikbaar is, krijgt u een vergoeding tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag. De vergoeding baseren wij op de huurwaarde van uw bedrijfsgebouw als u dit aan derden verhuurt of zou hebben verhuurd. Als u niet gaat herbouwen wordt de vergoeding beperkt tot maximaal 10 weken.

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw bestraten, aanleggen van de beplanting of de tuin na schade is verzekerd tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag. U krijgt deze extra kosten niet vergoed als de schade is veroorzaakt door storm, neerslag, diefstal of vandalisme.

Water of stoom

Als door een mankement of bevriezing water of stoom onvoorzien stroomt of ontsnapt uit een waterleiding-, cv- of airconditioninginstallatie (geen sprinklerinstallatie)  worden de kosten die u maakt om het mankement op te sporen en te herstellen vergoed evenals de kosten van het daarvoor noodzakelijke breek- en herstelwerk aan uw bedrijfsgebouw.

Vergoeding extra gemaakte kosten na schade

Boven het verzekerd bedrag worden bereddingskosten (kosten van maatregelen die moeten worden gemaakt om direct dreigende schade te voorkomen of te verminderen) vergoed tot maximaal 100% van het verzekerd bedrag. Ook de kosten van  een deskundige die u na schade inschakelt worden vergoed tot maximaal het bedrag dat wij aan onze deskundigen vergoeden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door grondwater

Schade door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij uw bedrijfsgebouw horen. Zoals zonweringen, antennes en lichtreclames. Dit kan wel apart meeverzekerd worden.

Geleidelijke of voorzienbare schade

Schade door slecht of achterstallig onderhoud, bouw-, montage-, ontwerp- en constructiefouten of door gebruik van ondeugdelijke materialen is niet verzekerd. Ook is niet verzekerd schade door instorting, slijtage of in- of verzakking.

Waterschade

Schade door overstroming of door het terugstromen van water via afvoerleidingen is niet gedekt. Ook is niet gedekt schade door neerslag die op een andere manier dan door lekkage of overlopen van daken, dakgoten en afvoerpijpen binnendringt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check je polisvoorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Bij schade door storm geldt een eigen risico van 2‰ van het verzekerd bedrag per gebeurtenis met een minimum van € 250,- en een maximum van € 1.150,-.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Leegstand

Als je pand leeg staat, ben je slechts beperkt verzekerd.

Uw bedrijf of de situatie van uw bedrijfsgebouw wijzigt

Als de situatie van uw bedrijfsgebouw wijzigt, bijvoorbeeld doordat de bedrijfsactiviteiten in het gebouw wijzigen of er worden bouwkundige wijzigingen doorgevoerd moet u ons daarover informeren. Ook als het gebouw gekraakt wordt. In de polisvoorwaarden worden concreet alle wijzigingen genoemd die u door moet geven.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwaraal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk.