Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw bedrijfsgebouw. 

Wat is verzekerd?

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd bij schade door brand, storm, sneeuwdruk, inslag hagelstenen, luchtverkeer, blikseminslag, overspanning door bliksem en ontploffing.

Verzekerd bedrag

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd tot een maximumbedrag, de herbouwwaarde. Jaarlijks wordt dit bedrag aangepast op basis van een index voor agrarische gebouwen. Als de schade te repareren is, vergoeden we die kosten, anders de herbouwwaarde.

Extra kosten na schade

Kosten van noodvoorzieningen en extra herstelkosten gemaakt op last van de overheid worden vergoed tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag. Boven het verzekerd bedrag worden bereddingskosten vergoed tot maximaal 100% van het verzekerd bedrag. Ook de kosten van een deskundige die u na schade inschakelt worden vergoed tot maximaal het bedrag dat wij aan onze deskundigen vergoeden.

Extra informatie

Bereddingskosten: kosten van maatregelen die moeten worden gemaakt om direct dreigende schade te voorkomen of te verminderen.

Keuze: Glasdekking

Deze aanvullende verzekerding dekt schade door glasbreuk van uw bedrijfsgebouw of bedrijfsruimte door een onzekere gebeurtenis en beschadiging van beschildering en belettering van het glas na breuk.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade door aardbeving, atoomkernreacties, molest, opzet, illegale activiteiten, aanrijding, diefstal en uitstromen van mest uit een mestbassin. 

Schade door grondwater

Schade door grondwater, overstroming, neerslag en het terugstromen van water via afvoerleidingen is niet gedekt. 

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij uw bedrijfsgebouw horen. Zoals zonweringen, antennes en lichtreclames. Dit kan wel apart meeverzekerd worden.

Huur

Wij vergoeden geen gemiste huurinkomsten als u het gebouw na een schade niet kunt verhuren.

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw bestraten en/of beplanten van de tuin na schade zijn niet verzekerd.

Geleidelijke of voorzienbare schade

Schade door slecht of achterstallig onderhoud, bouw-, montage-, ontwerp- en constructiefouten of door gebruik van ondeugdelijke materialen is niet verzekerd. Ook is niet verzekerd schade door instorting, slijtage of in- of verzakking.

Opruimingskosten

De kosten van het afbreken en afvoeren van beschadigde delen van het gebouw zijn niet verzekerd.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij schade door storm geldt een eigen risico van 2‰ van het verzekerd bedrag per gebeurtenis met een minimum van € 250,- en een maximum van € 1.150,-.

Overstroming

Overstroming is niet verzekerd.

Afspraken

Voor deze verzekering kunnen wij u verzoeken aanvullende preventiemaatregelen te treffen. Doet u dit niet en ontstaat of verergert de schade door het niet nemen van de geëiste preventiemaatregelen, dan zijn wij niet verplicht om de schade te vergoeden.

Leegstand

Als uw gebouw langer dan 2 maanden leeg staat, moet u dit melden. De premie en condities zullen opnieuw worden vastgesteld. Volgens de voorwaarden is de schadevergoeding bij leegstand gebaseerd op de verkoopwaarde en niet op de herbouwwaarde. 

Uw bedrijf of de situatie van uw bedrijfsgebouw wijzigt

Als het gebruik van uw bedrijfsgebouw en/of de activiteiten van uw bedrijf wijzigen, moet u ons daarover informeren. Doet u dit niet en heeft u schade die verband houdt met de eerder genoemde wijzigingen, dan zijn wij niet verplicht om de schade te vergoeden.

Afwijkende schaderegeling

Als voor de schade al gepland was het gebouw af te breken wordt de sloopwaarde vergoed. 
Als het gebouw leeg staat of als u niet van plan bent te herbouwen, wordt de verkoopwaarde vergoed. Het deel van de schade dat betrekking heeft op asbesthoudende dakbedekking wordt vergoed op basis van vervangingswaarde. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de bedrijfslocatie(s) die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website via www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact.