Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw bedrijfsgebouw. 

Wat is verzekerd?

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd bij schade door brand, storm, diefstal, neerslag, luchtverkeer, blikseminslag, overspanning door bliksem, aanrijding, ontploffing, olie, rook of roet, vandalisme en mest uit mestbassin.

Verzekerd bedrag

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd tot een maximumbedrag, de herbouwwaarde. Jaarlijks wordt dit bedrag aangepast op basis van een index voor agrarische gebouwen. Als de schade te repareren is, vergoeden we die kosten, anders de herbouwwaarde.

Extra kosten na schade

Tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag: noodvoorzieningen, extra herstelkosten gemaakt op last van de overheid, opruimingskosten. Boven het verzekerd bedrag: bereddingskosten (tot maximaal 100% van het verzekerd bedrag), kosten van een deskundige die u na schade inschakelt tot maximaal het bedrag dat wij aan onze deskundigen vergoeden.

Extra informatie

Bereddingskosten: kosten van maatregelen die moeten worden gemaakt om direct dreigende schade te voorkomen of te verminderen.

Huur

Als uw bedrijfsgebouw helemaal of voor een deel niet bruikbaar is, krijgt u een vergoeding tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag. De vergoeding baseren wij op de huurwaarde van uw bedrijfsgebouw als u dit aan derden verhuurt of zou hebben verhuurd. Als u niet gaat herbouwen wordt de vergoeding beperkt tot maximaal 10 weken.

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw bestraten, aanleggen van de beplanting of de tuin na schade is verzekerd tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag. U krijgt deze extra kosten niet vergoed als de schade is veroorzaakt door storm, neerslag, diefstal of vandalisme.

Water of stroom

Als door een mankement of bevriezing water of stoom onvoorzien stroomt of ontsnapt uit een waterleiding-, cv- of airconditioninginstallatie (geen sprinklerinstallatie) worden de kosten die u maakt om het mankement op te sporen en te herstellen vergoed evenals de kosten van het daarvoor noodzakelijke breek- en herstelwerk aan uw bedrijfsgebouw.

Uitstromen of overlopen van mest uit mestbassins

Wij vergoeden schade door een defect aan het mestbassin. Let op: deze dekking geldt alleen als de mest komt uit een bij ons verzekerd bassin.

Keuze: Glasdekking

Deze aanvullende verzekerding dekt schade door glasbreuk van uw bedrijfsgebouw of bedrijfsruimte door een onzekere gebeurtenis en beschadiging van beschildering en belettering van het glas na breuk.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade door aardbeving, atoomkernreacties, molest, opzet en illegale activiteiten. 

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij uw bedrijfsgebouw horen. Zoals zonweringen, antennes en lichtreclames. Dit kan wel apart meeverzekerd worden.

Geleidelijke of voorzienbare schade

Schade door slecht of achterstallig onderhoud, bouw-, montage-, ontwerp- en constructiefouten of door gebruik van ondeugdelijke materialen is niet verzekerd. Ook is niet verzekerd schade door instorting, slijtage of in- of verzakking.

Waterschade

Schade door overstroming of door het terugstromen van water via afvoerleidingen is niet gedekt. Ook is niet gedekt schade door neerslag die op een andere manier dan door lekkage of overlopen van daken, dakgoten en afvoerpijpen binnendringt.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij schade door storm geldt een eigen risico van 2‰ van het verzekerd bedrag per gebeurtenis met een minimum van € 250,- en een maximum van € 1.150,-.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Afspraken

Voor deze verzekering kunnen wij u verzoeken aanvullende preventiemaatregelen te treffen. Doet u dit niet en ontstaat of verergert de schade door het niet nemen van de geëiste preventiemaatregelen, dan zijn wij niet verplicht om de schade te vergoeden.

Leegstand

Als uw gebouw langer dan 2 maanden leeg staat, moet u dit melden. De premie en condities zullen opnieuw worden vastgesteld. Volgens de voorwaarden is de schadevergoeding bij leegstand gebaseerd op de verkoopwaarde en niet op de herbouwwaarde. 

Uw bedrijf of de situatie van uw bedrijfsgebouw wijzigt

Als het gebruik van uw bedrijfsgebouw en/of de activiteiten van uw bedrijf wijzigen, moet u ons daarover informeren. Doet u dit niet en heeft u schade die verband houdt met de eerder genoemde wijzigingen, dan zijn wij niet verplicht om de schade te vergoeden.

Afwijkende schaderegeling

Als voor de schade al gepland was het gebouw af te breken wordt de sloopwaarde vergoed. 
Als het gebouw leeg staat of als u niet van plan bent te herbouwen, wordt de verkoopwaarde vergoed. Het deel van de schade dat betrekking heeft op asbesthoudende dakbedekking wordt vergoed op basis van vervangingswaarde. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de bedrijfslocatie(s) die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website via www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact.