Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering verzekert de financiële gevolgen wanneer uw bedrijf door schade geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen. Zodat u bijvoorbeeld de salarissen kunt blijven betalen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de vaste lasten van uw bedrijf als uw bedrijf stilvalt door brand, diefstal, neerslag, luchtverkeer, blikseminslag, overspanning door bliksem, aanrijding, ontploffing en vandalisme.

Schadevergoeding

U verzekert de brutowinst die u tijdens de op het polisblad genoemde uitkeringstermijn misloopt door omzet- of productieverlies. Of omdat uw bedrijf onbereikbaar is, bijvoorbeeld door een schade bij de buren waarvoor u zelf ook op deze verzekering verzekerd bent.

Storing nutsvoorzieningen

Schade door het wegvallen van de watervoorziening, elektriciteits- of gaslevering of internetverbinding als het toeleveringsbedrijf getroffen wordt door een gebeurtenis waarvoor u zelf ook op deze verzekering verzekerd bent.

Reconstructiekosten

Is bij een schade je administratie ook beschadigd of verloren gegaan? Bijvoorbeeld je financiële of klantenadministratie? Dan valt het herstel hiervan onder de dekking voor reconstructiekosten.

Publiekstrekker

Verzekerd is bedrijfsschade door sluiting van een publiekstrekker, die zich niet meer dan één kilometer van uw bedrijfsruimte  bevindt. De sluiting moet het gevolg zijn van een gebeurtenis waarvoor u zelf ook op deze verzekering verzekerd bent.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Boetes

Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die uw bedrijf krijgt voor contractbreuk of als u niet of te laat een opdracht uitvoert.

Huur

huuropbrengsten die je misloopt vanwege de schade aan je bedrijf zijn niet verzekerd.

Geleidelijke of voorzienbare schade

Verminderde brutowinst door slecht of achterstallig onderhoud, bouw-, montage-, ontwerp- en constructiefouten of door gebruik van ondeugdelijke materialen is niet verzekerd. Ook is niet verzekerd schade door instorting, slijtage of in- of verzakking.

Waterschade

Schade door overstroming, grondwater of door het terugstromen van water via afvoerleidingen is niet gedekt. Ook is niet gedekt schade door neerslag die op een andere manier dan door lekkage of overlopen van daken, dakgoten en afvoerpijpen binnendringt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

{Let-optekst: meest voorkomende vraag, klacht of misverstand.}

Eigen risico

Deze verzekering heeft geen eigen risico

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert niet langer uit dan het aantal weken dat vermeld wordt op het polisblad.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Leegstand

Als uw bedrijfsruimte langer dan twee maanden leeg staat, moet u dat aan ons doorgeven. Er kunnen wijzigingen in de dekking door ontstaan

Uw bedrijf of de situatie van uw bedrijfsruimte wijzigt

Als de het gebruik van uw bedrijfsruimte wijzigt, bijvoorbeeld doordat de bedrijfsactiviteiten wijzigen of er worden bouwkundige wijzigingen doorgevoerd moet u ons daarover informeren. Ook als het gebouw gekraakt wordt. In de polisvoorwaarden worden concreet alle wijzigingen genoemd die u door moet geven.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de bedrijfslocatie(s) die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk.