Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering verzekert de financiële gevolgen wanneer uw hippisch bedrijf door schade geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen. Zodat u bijvoorbeeld de salarissen kunt blijven betalen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de vaste lasten van uw bedrijf als uw bedrijf stilvalt door brand, storm, inslag hagelstenen, luchtverkeer, blikseminslag, sneeuwdruk, overspanning door bliksem en ontploffing.

Schadevergoeding

U verzekert de brutowinst die u tijdens de op het polisblad genoemde uitkeringstermijn misloopt door omzet- of productieverlies. Of omdat uw bedrijf onbereikbaar is, bijvoorbeeld door een schade bij de buren waarvoor u zelf ook op deze verzekering verzekerd bent.

Reconstructiekosten

Is bij een schade uw administratie ook beschadigd of verloren gegaan? Bijvoorbeeld uw financiële of klantenadministratie? Dan valt het herstel hiervan tot € 5.000,- onder de dekking voor reconstructiekosten.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Boetes

Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die uw bedrijf krijgt voor contractbreuk of als u niet of te laat een opdracht uitvoert.

Storing nutsvoorzieningen

Bedrijfsschade door wegvallen van levering van water, elektriciteit of gas is niet verzekerd.

Huur

Huuropbrengsten die u misloopt vanwege de schade aan uw bedrijf zijn niet verzekerd.

Geleidelijke of voorzienbare schade

Verminderde brutowinst door slecht of achterstallig onderhoud, bouw-, montage-, ontwerp- en constructiefouten of door gebruik van ondeugdelijke materialen is niet verzekerd. Ook is niet verzekerd schade door instorting, slijtage of in- of verzakking.

Waterschade

Schade door overstroming, grondwater of door het terugstromen van water via afvoerleidingen is niet gedekt. Ook is niet gedekt schade door neerslag.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Deze verzekering heeft geen eigen risico.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert niet langer uit dan het aantal weken dat vermeld wordt op het polisblad.

Afspraak

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Leegstand

Als uw bedrijfsruimte langer dan twee maanden leeg staat, moet u dat aan ons doorgeven. Er kunnen wijzigingen in de dekking door ontstaan.

Uw bedrijf of de situatie van uw bedrijfsruimte wijzigt

Als het gebruik van uw bedrijfsruimte wijzigt, bijvoorbeeld doordat de bedrijfsactiviteiten wijzigen of er worden bouwkundige wijzigingen doorgevoerd moet u ons daarover informeren. Ook als het gebouw gekraakt wordt. In de polisvoorwaarden worden concreet alle wijzigingen genoemd die u door moet geven.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de bedrijfslocatie(s) die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website via www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact