Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de bedrijfsuitrusting die u nodig hebt om uw werk uit te voeren, zoals de inventaris, voorraad product en bedrijfsmiddelen en bewaarproducten en dieren, gewassen te velde, elektronica, elektronica buiten gebouwen, technische verzekering en diefstaldekking bedrijfsuitrusting.

Wat is verzekerd?

Er zijn 3 mogelijke dekkingen: Brand of Brand/storm/Hagel of Uitgebreid. De mogelijke dekkingen verschillen per soort bedrijfsuitrusting. 

Inventaris en voorraad

De inventaris vergoeden we op basis van nieuwwaarde. De overige zaken vergoeden we op basis van dagwaarde of marktwaarde.

Kosten om de schade te beperken

Boven het verzekerd bedrag worden bereddingskosten (kosten van maatregelen die moeten worden gemaakt om direct dreigende schade te voorkomen of te verminderen) vergoed tot maximaal 100% van het verzekerd bedrag.

Extra kosten na schade

Na schade worden extra kosten vergoed tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag. Dat zijn kosten van noodvoorzieningen, en kosten voor vervoer en opslag van uw verzekerde bedrijfsuitrusting.

Schaderegeling bewaarproducten

Bewaarproducten zijn binnen en buiten de gebouwen verzekerd conform de dekking op het polis blad. De schade afhandeling is voor bewaarproducten speciaal, bij schade wordt uitgegaan van marktwaarde op het moment van de schade en kan het op drie manieren worden afgewikkeld.

Schade aan goederen van anderen

Tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag is verzekerd schade aan goederen van anderen die zich in uw bedrijfsruimte bevinden. Voorwaarde is wel dat de schade voor uw rekening komt en dat deze niet gedekt is door een andere verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Koelschade

We vergoeden geen schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers als deze kapot gaan, waardoor de inhoud ontdooit.

Huurdersbelang

Alle veranderingen of aanpassingen die je als huurder aan je pand hebt aangebracht vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Waterschade

Schade door overstroming, grondwater of door het terugstromen van water via afvoerleidingen is niet gedekt. Ook is niet gedekt schade door neerslag die op een andere manier dan door lekkage of overlopen van daken, dakgoten en afvoerpijpen binnendringt.

Geleidelijke of voorzienbare schade

Schade door slecht of achterstallig onderhoud, bouw-, montage-, ontwerp- en constructiefouten of door gebruik van ondeugdelijke materialen is niet verzekerd. Ook is niet verzekerd schade door instorting, slijtage of in- of verzakking.

Elektronica

Elektronica is ook verzekerd voor eigen gebrek voor een periode van 5 jaar. Voor Elektronica buiten gebouwen geldt een eigen gebrek dekking van maximaal 3 jaar.  Daarnaast is onder beperkte voorwaarden ook diefstal na braak verzekerd. Beiden na nieuw aanschaf voor de 1e eigenaar.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij schade door brand, brandblussing, ontploffing, blikseminslag en inductie is er geen eigen risico. In een aantal ander gevallen is er een eigen risico van  € 500,- per gebeurtenis. Dit eigen risico staat dan op het polisblad vermeld.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Inventaris, voorraad product en bedrijfsmiddelen

De inventaris, voorraad product en bedrijfsmiddelen zijn alleen binnen de gebouwen verzekerd op het risico-adres.

Bedrijfsuitrusting elders

Op een locatie anders dan het risicoadres is er in gebouwen dekking voor zover de verzekerde bedrijfsuitrusting daar tijdelijke maximaal 3 maanden aaneengesloten aanwezig is.

Gewassen te velde

De gewassen te velde zijn alleen verzekerd als ze daadwerkelijk op het perceel staat wat eigendom is of wordt gepacht.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt op de locaties die op het polisblad vermeld staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk.