Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de bedrijfsuitrusting zoals inventaris, voorraad, bedrijfsmiddelen en bewaarproducten.

Wat is verzekerd?

Uw bedrijfsuitrusting is verzekerd voor schade door blikseminslag, brand en het blussen daarvan, luchtverkeer, ontploffing, inslag van hagelstenen, sneeuwdruk, storm, aanrijding, beroving, neerslag, water, stoom of olie en het uitstromen van mest uit een mestbassin. U kunt kiezen voor de dekking uitgebreid voor uw inventaris, voorraad, bedrijfsmiddelen en bewaarproducten.

Verzekerd bedrag

U heeft voor uw bedrijfsuitrusting dekking tot het verzekerd bedrag per onderdeel dat op de polis staat.

Schade aan goederen van anderen

Tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag is verzekerd schade aan goederen van anderen die zich in uw bedrijfsruimte bevinden. Voorwaarde is wel dat de schade voor uw rekening komt en dat deze niet gedekt is door een andere verzekering.

Eigen gebrek

De gevolgschade van een eigen gebrek is verzekerd behalve bij sneeuwdruk. Voor de verzekerde elektronica geldt dat eigen gebrek is verzekerd als u de eerste eigenaar bent en de apparatuur maximaal 5 jaar oud is.

Schaderegeling bewaarproducten

Heeft u geen contract afgesloten met een afnemer? Dan geldt de seizoensregeling en wordt de schade vergoed op basis van de waarde op de schadedatum. Heeft u wel een contract afgesloten met een afnemer? Dan maken we onderscheid tussen een contract zonder en met participatieovereenkomst en geldt voor vaststelling van het schadebedrag de prijs in de overeenkomst.

Keuze: elektronica

Uw elektronica is binnen uw bedrijfsgebouwen tot het verzekerde bedrag dat voor elektronica op het polisblad staat verzekerd tegen dezelfde dekking als uw inventaris. Daarnaast is voor elektronica ook dekking voor schade door: inductie als gevolg van bliksem, overspanning of onderspanning en eigen gebrek van elektronica als u de eerste eigenaar bent en de apparatuur maximaal 5 jaar oud is.

Kosten na schade

Boven het verzekerd bedrag worden bereddingskosten vergoed tot maximaal 100% van het verzekerd bedrag. Na schade worden kosten van noodvoorzieningen, kosten voor vervoer en opslag van uw verzekerde bedrijfsuitrusting, opruimingskosten en kosten voor het opsporen en herstel van mankementen aan leidingen en installaties bij een gedekte schade vergoed tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag.

Wat is niet verzekerd?

Wij vergoeden geen schade door aardbeving, molest of atoomkernreacties. Ook schade door opzet of roekeloosheid sluiten wij uit van dekking.

Waterschade

Schade door grondwater, neerslag die op een andere manier dan door lekkage of overlopen van daken, dakgoten en afvoerpijpen binnendringt en het terugstromen van water via afvoerleidingen is niet gedekt.

Geleidelijke of voorzienbare schade

Schade door slecht of achterstallig onderhoud, montage-, bouw-, ontwerp- en constructiefouten of door gebruik van ondeugdelijke materialen is niet verzekerd. Ook is niet verzekerd schade door instorting, slijtage of in- of verzakking.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen Risico

Er geldt een eigen risico van  500,- voor elektronica.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Afspraken

Voor deze verzekering kunnen wij u verzoeken aanvullende preventiemaatregelen te treffen. Doet u dit niet en ontstaat of verergert de schade door het niet nemen van de geƫiste preventiemaatregelen, dan zijn wij niet verplicht om de schade te vergoeden.

Uw bedrijf of de situatie van uw bedrijfsgebouw wijzigt

Als het gebruik van uw bedrijfsgebouw en/of de activiteiten van uw bedrijf wijzigen, moet u ons daarover informeren. Doet u dit niet en heeft u schade die verband houdt met de eerder genoemde wijzigingen, dan zijn wij niet verplicht om de schade te vergoeden.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt op de locaties die op het polisblad staan vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beƫindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website via www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact.