Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die derden (waaronder uw opdrachtgevers) lijden en die is ontstaan door een beroepsfout van uw bedrijf, uw medewerkers en door uzelf.

Extra informatie

Voor technische beroepen is naast aansprakelijkheid voor financiële schade ook aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade verzekerd.

Wat is verzekerd?

Schade bij uw opdrachtgever die ontstaat als u een beroepsfout maakt of verkeerd advies geeft.

Wie zijn verzekerd?

Uw bedrijf, uw medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en maten.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand en verweer.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en als wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.Is de aanspraak hoger dan het verzekerd bedrag? Dan vergoeden wij de kosten van rechtsbijstand of van verweer naar evenredigheid.

Inloop

U bent verzekerd vanaf de ingangsdatum van uw verzekering. Maar het kan zijn dat er daarvoor iets is gebeurd waarvoor u pas na de ingangsdatum aansprakelijk wordt gesteld. Dit noemen we het voorrisico. Dit is tot maximaal drie jaar meeverzekerd. Voor advocaten geldt geen maximale termijn van het voorrisico.

Extra informatie

Je moet kunnen aantonen dat je op het moment dat je de beroepsfout maakte voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd was (bij een andre verzekeraar). Er is geen dekking voor beroepsfouten die je al kende.

Keuze: uitloop

Iemand kan u ná het beeindigen van de verzekering aansprakelijk stellen voor eenfout vóór de einddatum? Bij een aantal beroepen is dit standaard niet verzekerd. U heeft dan in sommige gevallen de mogelijkheid om dit wel te verzekeren.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de mogelijkheden die gelden voor uitloop.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of een misdrijf is niet verzekerd.

Kostenoverschrijding

Schade door overschrijding van de kosten door foute begrotingen of prijsberekeningen is.

Opzet, fraude en vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Niet verzekerd.

Extra informatie

Voor advocaten is wel dekking voor de bestuurdersaansprakelijkheid voor de eigen stichting beheer derden gelden.

Opnieuw leveren product of dienst

Schade of kosten die worden gemaakt om de dienst opnieuw te leveren.

Kantoorrisico

Met deze dekking bent je verzekerd als iemand je aansprakelijk stelt voor schade aan zijn spullen die u of uw medewerker heeft veroorzaakt.

Intellectuele eigendomsrechten

Schade als gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, zoals model- en auteursrechten en octrooien.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico is € 750,-. Voor kosten voor verweer en rechtsbijstand geldt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U kunt zicht alleen verzekeren als uw bedrijf gevestigd is in Nederland. Het maakt daarbij niet uit in welk land de opdrachtgever is gevestigd. Voorwaarde voor dekking is dat het recht van een van de lidstaten van de Europese Unie van toepassing is.

Extra informatie

Voor advocaten is het dekkingsgebied uitgebreid. Daarbij geldt dat het recht van toepassing is van een van de landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland. Ook voor technische beroepen geldt een aangepaste dekking. Deze dekking omvat schade die is ontstaan in Nederland en waarop Nederlands recht van toepassing is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwaraal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website: www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact