Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw bestelauto toebrengt aan anderen. Maar in sommige gevallen is ook schade aan uw eigen bestelauto gedekt. Bijvoorbeeld schade door brand, diefstal, ruitbreuk en hagel.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw bestelauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw bestelauto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen kunt u daarvoor aansprakelijk zijn. Voor deze aansprakelijkheid is een WA-verzekering wettelijk verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen en repatriëring. De dekking verschilt per soort verzekering.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

Bij diefstal van de bestelauto krijgt u de dagwaarde vergoed.

Extra informatie

Wordt uw bestelauto gestolen? Dan vergoeden wij de schade alleen als de bestelauto goed beveiligd was. Controleer de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Reparatie

Bij alle schade heeft u vrije keuze wie de reparatie uitvoert.

Extra informatie

Uw keuze kan wel invloed hebben op uw eigen risico.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Vergoeding van de kostprijs bij reparatie bij een garage naar keuze.

Extra informatie

Uw keuze kan wel invloed hebben op uw eigen risico.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van uw bestelauto. Dit hangt af van het type bestelauto. Check hiervoor de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De dekkingen Rechtsbijstandsverzekering verkeer, Ongevallen inzittendenverzekering of een Schadeverzekering inzittenden zijn niet standaard meeverzekerd.

Eigen risico

Er is geen eigen risico bij schade aan uw eigen bestelauto als u de schade laat repareren door een aangesloten herstelbedrijf. Bij ruitververvanging geldt een eigen risico van € 75,-.

Extra informatie

In geval van ruitschade en andere schades gerepareerd door een niet aangesloten herstelbedrijf geldt er een eigen risico van € 150,-.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen die op uw Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart (’groene kaart’) staan vermeld en niet zijn doorgehaald.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. 

Extra informatie

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum van 80%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk.