Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De CAR en Montageverzekering dekt de materiële schade die ontstaat aan de in aanbouw of verbouw zijnde gebouwen en installaties tot aan de verzekerde bedragen die genoemd worden op het polisblad.

Wat is verzekerd?

Materiële beschadigingen gedurende de periode dat het werk in aanbouw is, gerenoveerd of gemonteerd wordt. Ook is tijdens deze periode diefstal van bouwmaterialen gedekt. Het verzekerd bedrag staat op het polisblad.

Extra informatie

De omzet die u op moet geven is de som van de eindwaardes van alle verzekerde werken in een jaar. Een eindwaarde is het bedrag dat u in totaal in rekening brengt, waarin bijvoorbeeld meerwerk en minderwerk al zijn verrekend, inclusief de honoraria van architecten en adviseurs.

Wie is verzekerd?

Naast de verzekeringnemer ook de opdrachtgever of de bouwdirectie, de hoofdaannemer, de aannemer en onderaannemer, de architect, de constructeur en de adviseur.

Het werk

Verzekerd is de materiële schade aan het werk tijdens de bouw- en montageperiode. Het werk is een object, in aanbouw en/of gereed, dat door of onder verantwoordelijkheid van verzekeringnemer wordt opgeleverd. Daaronder vallen ook onderdelen die blijvend in het werk zullen worden verwerkt en de kosten om die in te bouwen.

Extra informatie

Voor de keuze van het verzekerd bedrag voor de rubriek het Werk kunt u als leidraad aanhouden de hoogste eindwaarde die u in rekening brengt. Een eindwaarde is het bedrag dat u in totaal in rekening brengt, waarin bijvoorbeeld meerwerk en minderwerk al zijn verrekend, inclusief de honoraria van architecten en adviseurs etc. Levert u een bijdrage aan een groter project, dan geldt als eindwaarde alleen uw bijdrage.

Bestaand eigendom opdrachtgever

Verzekerd is schade die ontstaat door de werkzaamheden aan eigendommen (gebouwen en spullen) van de opdrachtgever.

Keuze: hulpmateriaal

Verzekerd is schade aan materiaal waarvan de verzekerde eigenaar is of waarvoor hij een verzekeringsplicht heeft dat nodig is voor de uitvoering of het onderhoud van het werk. Het materiaal moet wel op het bouw-/ montageterrein aanwezig zijn. Voorbeelden zijn steigers, bekistingen, keten, loodsen en hun inhoud en gereedschappen.

Keuze: persoonlijke bezittingen

Verzekerd is schade aan en diefstal van privé eigendommen van directie en personeel van de bij het werk betrokken verzekerden op de bouwplaats die voor het werk zijn ingezet.

Onderhoudstermijn

Verzekerd is schade tijdens de onderhoudstermijn (maximaal 12 maanden). Die moet schriftelijk zijn afgesproken met de opdrachtgever. Is een kortere termijn afgesproken dan geldt die kortere termijn. De onderhoudstermijn gaat direct in na de (deel)oplevering. 

Keuze: Transport

Tijdens de bouw-/montage- en onderhoudstermijn dekt de verzekering de schade door beschadiging of verlies door diefstal van bouw-/montagecomponenten tijdens transport binnen de Benelux of Duitsland.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door normale slijtage, normale corrosie etc. is niet gedekt. Bedrijfsschade is niet verzekerd. Ook schade door asbest of door zaken die asbest bevatten is niet gedekt.

Aansprakelijkheid

Niet verzekerd is de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door de werkzaamheden. Daarvoor kunt u een Aansprakelijkheidsverzekering sluiten.

Brand, blikseminslag, ontploffing tijdens de onderhoudstermijn

In de onderhoudstermijn is schade aan het werk door brand, blikseminslag of ontploffing niet gedekt.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is een beperkte dekking tijdens de onderhoudstermijn.

In- en uitloop

U kunt werken meeverzekeren waarvan de uitvoering is begonnen voor de ingangsdatum van de verzekering en waarvan de bouw-/montagetermijn en/of de onderhoudstermijn nog niet verstreken is. Bij beëindiging van de verzekering kunt u de dekking voortzetten voor werken waar de bouw-/ montage- en/of onderhoudstermijn nog niet verstreken is. Dit gaat niet vanzelf, u moet deze dekkingen aanvragen. 

Eigen risico

Op deze verzekering is per verzekerde rubriek een eigen risico van toepassing. Dit eigen risico is afhankelijk van uw omzet en de keuze van het verzekerd bedrag. De eigen risico's staan vermeld op het polisblad.

Dragende constructies

Bij werkzaamheden aan dragende constructies, en/of het verwijderen hiervan wordt schade alleen vergoed als de constructie door een constructeur is berekend en wanneer de constructie afdoende is (door)gestempeld.

Brandgevaarlijke werkzaamheden

Bij de brandgevaarlijke werkzaamheden moeten er voorzorgsmaatregelen getroffen worden om brand te voorkomen. Denkt u daarbij aan  lassen, snijden, boren, slijpen, vlamsolderen, verfafbranden en dakdekwerkzaamheden. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden getroffen die in de polisvoorwaarden zijn vermeld. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is geldig in Europa. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website via www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact.