Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw (sta)caravan of vouwwagen. Of schade die uw losgekoppelde (sta)caravan of vouwwagen veroorzaakt.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw caravan verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, vervangend verblijf, vervoer naar huis bij een ongeluk of ziekte en noodreparaties.

Diefstal of total loss

Als u eerste eigenaar bent en uw caravan nieuw is op het moment dat de verzekering ingaat, krijgt u de nieuwwaarde als de schade binnen 3 jaar ontstaat. Na het derde jaar of als niet voldaan is aan de voorwaarden dan krijgt u de dagwaarde. Diefstal is verzekerd als de caravan op sloot staat (koppelslot/wielklem).

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare caravan. De aanschafwaarde is wat u voor de gebruikte caravan betaalde. De dagwaarde is de waarde van de caravan op het moment dat de schade ontstond. Voor nieuwe caravans en als u de eerste eigenaar bent, is de nieuwwaarderegeling uit te breiden van 3 jaar naar 5 jaar of 7 jaar nieuwwaarderegeling.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert. U krijgt een lagere vergoeding als u besluit om de schade niet te laten repareren.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd.

Schade door hagel en storm

Schade door storm is verzekerd. Schade door hagel kan aanvullend worden verzekerd. Check uw polisblad of vraag uw verzekerinsgadviseur voor de hageldekking.

Inboedel

Spullen in de caravan zijn standaard verzekerd tot maximaal € 2.500,-. Dit verzekerde bedrag is naar keuze en tegen een premieopslag uit te breiden tot € 5.000,- of € 7.500,-. U bent tot maximaal € 750,- verzekerd voor schade aan en verlies van inboedel uit de aanbouw of het bijgebouw als dit niet op een andere polis verzekerd is.

Extra informatie

Of we de schade vergoeden, hangt af van hoe de spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht). En of de caravan op slot was.

Uitrusting

Schade aan bijvoorbeeld een luifel/voortent is standaard verzekerd tot maximaal € 1.000,-. Dit verzekerde bedrag is naar keuze en tegen een premieopslag uit te breiden tot € 7.500,-.

Keuze: Aanbouw/bijgebouw

Schade ana bijvoorbeeld een aanbouw en bijgebouw is standaard verzekerd tot maximaal € 5.000,-. Dit verzekerde bedrag is naar keuze en tegen een premieopslag uit te breiden naar € 25.000,-.

Extra informatie

Onder aan- en bijgebouw wordt verstaan: serres, buitenverlichting, verhogingen, hekken of schutting voor erfafscheiding en schuurtjes (niet van tentdoek), die aan de stacaravan zijn vastgemaakt of naast de stacaravan staan.

Keuze: Verhuur stacaravan

Met deze dekking is de schade aan- of het verlies van- uw stacaravan verzekerd gedurende de periode dat u de stacaravan verhuurt. Als u deze dekking heeft meeverzekerd, staat dit op uw polisblad.

Extra informatie

Alleen stacaravans die zijn gekocht voor eigen gebruik mogen onder deze dekking  incidenteel worden verhuurd. De stacaravan mag maximaal 4 weken aaneengesloten verhuurd worden. Een huurcontract is niet verplicht. Wij verzekeren maximaal één stacaravan per gezin. Het eigen risico is € 500,- per gebeutenis tijdens verhuur. Verhuur van de toercaravan of vouwwagen is niet toegestaan.

Keuze: Stalling in het buitenland

De caravan is verzekerd in een overdekte en afgesloten/bewaakte stalling. U kunt aanvullend ook stalling in het buitenland meeverzekeren voor onbeperkte tijd. Deze dekking  is dan geldig in Europa. Check uw polis of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Wat is niet verzekerd?

  • Is de (sta)caravan aan de auto gekoppeld? Dan gelden dezelfde uitsluitingen als bij een autoverzekering. We vergoeden bijvoorbeeld geen schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Inboedel

Wij vergoeden geen schade aan uw inboedel bij: Schade aan of verlies van sieraden, bijzondere bezittingen, geld en geldswaardig papier; Schade aan of verlies van mobiele telefoons/apparaten en dienstal uit uw luifel/voortent. Schade aan of verlies van de inboedel wordt alleen vergoed als dit niet op een andere polis is verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

SchadeHagelschade is niet aktijd gedekt. Check uw polis of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Voor cascoschade (dus aan de caravan) geldt een eigen risico van € 150,-. Er geldt een eigen risico van € 75,- als het alleen gaat om ruitschade en/of schade door scherven van ruiten. Het standaard eigen risico is € 500,- per gebeurtenis bij verhuur van een stacaravan.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt toercaravans/ vouwwagens in Nederland en de landen die op de Internationale Motorrijtuigenverzekeringskaart (’groene kaart’) van de trekkende auto staan vermeld en niet zijn doorgehaald; en stacaravans in Nederland, Belgie, Luxemburg en Duitsland tot maximaal 100km van de Nederlandse grens;

Extra informatie

Bij verblijf in het buitenland met toercaravans/vouwwagens is de verzekering maximaal voor een aaneengesloten periode van 6 maanden per jaar geldig.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk.