Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw (sta)caravan of vouwwagen. Of schade die uw losgekoppelde (sta)caravan of vouwwagen veroorzaakt.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw caravan verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, vervangend verblijf, vervoer naar huis bij een ongeluk of ziekte en noodreparaties.

Diefstal of total loss

Als u eerste eigenaar bent en uw caravan nieuw is op het moment dat de verzekering ingaat, krijgt u de nieuwwaarde als de schade binnen 3 jaar ontstaat. Bij een gebruikte caravan de aanschafwaarde. Na het derde jaar of als niet voldaan aan de voorwaarden dan krijgt u de dagwaarde. Diefstal is verzekerd als de caravan op slot staat (koppelslot/wielklem).

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare caravan. De aanschafwaarde is wat u voor de gebruikte caravan betaalde. De dagwaarde is de waarde van de caravan op het moment dat de schade ontstond. Voor nieuwe caravans en als u de eerste eigenaar bent, is de nieuwwaarderegeling uit te breiden van 3 jaar naar 5 jaar of 7 jaar nieuwwaarderegeling.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert. U krijgt een lagere vergoeding als u besluit om de schade niet te laten repareren.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd.

Schade door hagel en storm

Schade door storm is verzekerd. Schade door hagel kan aanvullend worden verzekerd. Check uw polisblad of vraag uw verzekerinsgadviseur voor de hageldekking.

Inboedel

Spullen in de caravan zijn standaard verzekerd tot maximaal € 2.500,-. Dit verzekerde bedrag is naar keuze en tegen een premieopslag uit te breiden tot € 5.000,- of € 7.500,-. U bent tot maximaal € 750,- verzekerd voor schade aan en verlies van inboedel uit de aanbouw of het bijgebouw als dit niet op een andere polis verzekerd is.

Extra informatie

Schade die ontstaat doordat u te weinig heeft gedaan om diefstal of verlies te voorkomen vergoeden we niet. Voorbeelden zijn oa: - de caravan stond niet op slot; - niet alle deuren en ramen waren (af)gesloten; - onbeheerd achterlaten van sleutels.

Uitrusting

Schade aan bijvoorbeeld een luifel/voortent is standaard verzekerd tot maximaal € 1.000,-. Dit verzekerde bedrag is naar keuze en tegen een premieopslag uit te breiden tot € 7.500,-.

Keuze: Aanbouw/bijgebouw

Schade aan een aanbouw en bijgebouw is standaard verzekerd tot maximaal € 5.000,-. Dit verzekerde bedrag is naar keuze en tegen een premieopslag uit te breiden naar € 25.000,-.

Extra informatie

Onder aan- en bijgebouw wordt verstaan: serres, buitenverlichting, verhogingen, hekken of schutting voor erfafscheiding en schuurtjes (niet van tentdoek), die aan de stacaravan zijn vastgemaakt of naast de stacaravan staan.

Keuze: Verhuur stacaravan

Met deze dekking is de schade aan- of het verlies van- uw stacaravan verzekerd gedurende de periode dat u de stacaravan verhuurt. Als u deze dekking heeft meeverzekerd, staat dit op uw polisblad.

Extra informatie

Alleen stacaravans die zijn gekocht voor eigen gebruik mogen onder deze dekking  incidenteel worden verhuurd. De stacaravan mag maximaal 4 weken aaneengesloten verhuurd worden. Een huurcontract is niet verplicht. Wij verzekeren maximaal één stacaravan per gezin. Het eigen risico is € 500,- per gebeutenis tijdens verhuur. 

Keuze: Stalling in het buitenland

U kunt er voor kiezen uw caravan in het buitenland te stallen. Onder voorwaarden is schade of verlies tijdens stalling in het buitenland (Europa) verzekerd. Als u deze dekking heeft meeverzekerd staat dat op het polisblad.

Wat is niet verzekerd?

  • Is de (sta)caravan aan de auto gekoppeld? Dan gelden dezelfde uitsluitingen als bij een autoverzekering. We vergoeden bijvoorbeeld geen schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Extra informatie

Hulpverlening kan wel meeverzekerd zijn op de verzekering van het trekkende voertuig of op een reisverzekering. Vraag uw adviseur hiernaar.  

Bijzondere bezittingen

Wij vergoeden geen schade aan of verlies van sieraden, geld en geldswaardig papier; mobiele telefoons/apparaten of andere bijzondere bezittingen en diefstal van inboedel uit uw luifel/voortent. Schade aan of verlies van de inboedel wordt alleen vergoed als dit niet op een andere polis is verzekerd.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor foto-, video-, audio- en computerapparatuur geldt een maximum vergoeding van € 1.000,- per gebeurtenis. Ook als u het verzekerd bedrag voor inboedel heeft verhoogd blijft dit de maximum vergoeding.

Eigen risico

Voor cascoschade (dus aan de caravan) geldt een eigen risico van € 150,-. Er geldt een eigen risico van € 75,- als het alleen gaat om ruitschade en/of schade door scherven van ruiten. Het standaard eigen risico is € 500,- per gebeurtenis bij verhuur van een stacaravan.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt toercaravans/ vouwwagens in Nederland en de landen die op de Internationale Motorrijtuigenverzekeringskaart (’groene kaart’) van de trekkende auto staan vermeld en niet zijn doorgehaald; en stacaravans in Nederland, Belgie, Luxemburg en Duitsland tot maximaal 100km van de Nederlandse grens;

Extra informatie

Bij verblijf in het buitenland met toercaravans/vouwwagens is de verzekering maximaal voor een aaneengesloten periode van 6 maanden per jaar geldig.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website via www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact.