Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt schade aan uw elektronica. Naast computers en randapparatuur kan het ook gaan om bijvoorbeeld de telefooninstallatie, weeg- en kassasystemen, kopieerapparatuur of een brandmeldinstallatie.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is schade door een onverwachtse gebeurtenis aan elektronica in uw bedrijfsruimte. Ook schade door eigen gebrek is in de meeste gevallen verzekerd.

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn verzekerd tot maximaal {10%} van het verzekerde bedrag voor het betreffende verzekerde object.

Schadevergoeding

De verzekering dekt de herstelkosten, indien herstel niet mogelijk is de vervangingskosten.

Extra kosten

Vergoed worden kosten van maatregelen die moeten worden gemaakt om onmiddellijk dreigende schade te voorkomen of te verminderen. Tot 10% van het verzekerd bedrag worden ook voorlopige voorzieningen vergoed die u bij of direct na de schade aanbrengt in afwachting van definitief herstel. De maatregelen moeten wel noodzakelijk en doelmatig zijn.

Keuze: reconstructiekosten

U kunt ervoor kiezen de kosten voor het opnieuw installeren van software en data mee te verzekeren, zoals het terug zetten van een back-up.

Keuze: dekking voor vervoer en verblijf elders

Mobiele apparatuur (laptop, beamer) kunt u meeverzekeren, ook bij transport of gebruik elders, tot een maximum van € 20.000,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, molest, slijtage of garantiekwesties. Ook schade door opzet of illegale activiteiten is niet verzekerd.

Behoud functionaliteit

Schade die de werking van het apparaat niet beïnvloedt, zoals krassen of verkleuring is niet verzekerd.

Digitale informatie

Verlies of verminking van niet standaard software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens. Schade aan standaard software die de producent heeft ontwikkeld voor een specifieke toepassing en die hiervoor ook bij u in gebruik is is wel verzekerd. Het gaat dus om programma’s die niet speciaal voor u zijn gemaakt of aangepast.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er is een eigen risico van € 125,- per gebeurtenis van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de elektronica zolang die zaken zich bevinden binnen binnen uw bedrijf of bedrijfsterrein. De dekking voor mobiele elektronica geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk.