Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De evenementenverzekering dekt de risico's die zijn verbonden aan het organiseren van een evenement.

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt de organisatiekosten als een evenement moet worden geannuleerd door uitzonderlijke omstandigheden of gebeurtenissen.

Kosten

Verzekerd zijn de organisatiekosten die gemaakt zijn voor een evenement dat door onvoorziene omstandigheden wordt afgelast, uitgesteld, onderbroken of voortijdig beëindigd. Bijvoorbeeld een dag van nationale rouw waardoor het evenement niet door kan gaan, of het niet kunnen verschijnen van (hoofd)personen.

Keuze: ongevallendekking

Als u de ongevallendekking in uw verzekering opneemt, heeft u tijdens de duur van uw evenement dekking voor de gevolgen van een ongeval. De uitkering bij overlijden is  5.000,- en bij blijvende invaliditeit  25.000,-. Deze dekking geldt voor maximaal 25 verzekerden, zoals organisators, medewerkers en vrijwilligers die bij uw evenement betrokken zijn.

Slecht weer

Annulering als gevolg van weersinvloeden is meeverzekerd.

Kosten deskundigen bij vaststelling van schade

Wij vergoeden de kosten voor vaststelling van een schade van de deskundige die wij inschakelen, en als u ook zelf een deskundige aan wil stellen, ook die kosten voor zover die redelijk zijn. Indien niet redelijk blijft het meerder voor uw rekening. Worden zij het niet met elkaar eens? Dan komt er een derde deskundige. Die bepaalt binnen de grenzen die door de 2 deskundigen zijn vastgesteld bindend de schade.

Wat is niet verzekerd?

De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polis en polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen.

Verenigde Staten of Canada

Niet van toepassing.

Winst

Aantoonbare winst is niet verzekerd.

Aansprakelijkheid

Niet van toepassing.

Materiaal

Schade aan materiaal is niet verzekerd.

Financiële problemen / Contractbreuk

Schade door financiële problemen van een verzekerde, het financieel mislukken van het evenement en/of contractbreuk van partijen die bij het evenement betrokken zijn.

Vergunning

Schade die ontstaat doordat er geen vergunning verkregen wordt.

Pandemie

Wij vergoeden geen schade die verband houdt met de annulering van het evenement, mede als gevolg van een pandemie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Deze verzekering heeft geen eigen risico.

Schade aan terreinen

Schade aan het terrein waarop het evenement plaatsvindt, is uitgesloten.

Speciale evenementen

Speciale evenementen zoals obstacle runs, colour runs en andere gevaarlijke sporten zijn niet gedekt.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering biedt dekking voor de annulering van evenementen, die in Nederland georganiseerd zijn en gehouden worden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Opzeggen doet u schriftelijk.