Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering verzekert de extra kosten om bedrijfsstagnatie op te heffen wanneer uw bedrijf door schade geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen. Zodat u bijvoorbeeld tijdelijke bedrijfsruimte kunt huren.

Wat is verzekerd?

Als schade aan uw bedrijfsruimte ontstaat of uw inventaris of goederen in uw bedrijfsruimte worden beschadigd of gaan verloren en u kunt daardoor uw bedrijfsactiviteiten niet meer of nog maar gedeeltelijk voortzetten, dan worden gedurende de uitkeringstermijn de kosten om deze bedrijfsstagnatie op te heffen vergoed.

Schadevergoeding

De kosten die u tijdens de uitkeringstermijn maakt om bedrijfsstagnatie op te heffen en/of te voorkomen worden vergoed. Niet gedekt is de materiële schade zelf en de opruimingskosten. De oorzaak van de bedrijfsstagnatie is brand, diefstal, neerslag luchtverkeer, blikseminslag, overspanning door bliksem, aanrijding, ontploffing of vandalisme.

Storing nutsvoorzieningen

Extra kosten door het wegvallen van de watervoorziening, elektriciteits- of gaslevering of internetverbinding als het toeleveringsbedrijf getroffen wordt door een gebeurtenis waarvoor u zelf ook op deze verzekering verzekerd bent.

Reconstructiekosten

Is bij een schade uw administratie ook beschadigd of verloren gegaan? Bijvoorbeeld uw financiële of klantenadministratie? Dan valt het herstel hiervan onder de dekking voor reconstructiekosten tot maximaal het verzekerd bedrag genoemd op het polisblad.

Publiekstrekker

Verzekerd zijn de extra kosten die u moet maken om bedrijfsstagnatie te voorkomen of te beperken door sluiting van een publiekstrekker, die zich niet meer dan één kilometer van uw bedrijfsruimte bevindt. De sluiting moet het gevolg zijn van een gebeurtenis waarvoor u zelf ook op deze verzekering verzekerd bent.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Boetes

Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die uw bedrijf krijgt voor contractbreuk of als u niet of te laat een opdracht uitvoert.

Huur

Huuropbrengsten die u misloopt vanwege de schade aan uw bedrijf zijn niet verzekerd.

Geleidelijke of voorzienbare schade

Extra kosten door slecht of achterstallig onderhoud, bouw-, montage-, ontwerp- en constructiefouten of door gebruik van ondeugdelijke materialen is niet verzekerd. Ook is niet verzekerd schade door instorting, slijtage of in- of verzakking.

Waterschade

Extra kosten als gevolg van schade door overstroming, grondwater of door het terugstromen van water via afvoerleidingen is niet gedekt. Ook zijn niet gedekt extra kosten als gevolg van schade door neerslag die op een andere manier dan door lekkage of overlopen van daken, dakgoten en afvoerpijpen binnendringt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Deze verzekering heeft geen eigen risico

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Uitkeringstermijn

Met de uitkeringstermijn geeft u aan hoe lang u denkt nodig te hebben om uw bedrijf weer op te bouwen. De maximale uitkeringsduur is gelijk aan de door u gekozen uitkeringstermijn.

Preventie

Voor deze verzekering kunnen wij u verzoeken aanvullende preventiemaatregelen te treffen. Doet u dit niet en ontstaat of verergert de schade door het niet nemen van de geëiste preventiemaatregelen, dan zijn wij niet verplicht om de schade te vergoeden.

Risicowijziging

Als het gebruik van uw bedrijfsgebouw en/of de activiteiten van uw bedrijf wijzigen, moet u ons daarover informeren. Doet u dit niet en heeft u schade die verband houdt met de eerder genoemde wijzigingen, dan zijn wij niet verplicht om de schade te vergoeden.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de bedrijfslocatie(s) die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website via www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact.