Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering verzekert de extra kosten om bedrijfsstagnatie op te heffen wanneer uw agrarisch bedrijf door schade geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen. Zodat u bijvoorbeeld tijdelijke bedrijfsruimte kunt huren.

Wat is verzekerd?

Als schade aan uw bedrijfsruimte ontstaat of uw inventaris of goederen in uw bedrijfsruimte worden beschadigd of gaan verloren en u kunt daardoor uw bedrijfsactiviteiten niet meer of nog maar gedeeltelijk voortzetten, dan worden gedurende de uitkeringstermijn de kosten om deze bedrijfsstagnatie op te heffen vergoed.

Schadevergoeding

Vergoedt worden de kosten die u tijdens de uitkeringstermijn maakt om bedrijfsstagnatie op te heffen en/of te voorkomen. Niet gedekt is de materiële schade zelf en de opruimingskosten. De oorzaak van de bedrijfsstagnatie is brand, storm, neerslag, luchtverkeer, blikseminslag, overspanning door bliksem en ontploffing.

Keuze: reconstructiekosten

Is bij een schade je administratie ook beschadigd of verloren gegaan? Bijvoorbeeld je financiële of klantenadministratie? Dan valt het herstel, tot € 5.000,-. hiervan onder de dekking voor reconstructiekosten.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage, constructiefouten en milieuschade. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Boetes

Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die uw bedrijf krijgt voor contractbreuk of als u niet of te laat een opdracht uitvoert.

Storing nutsvoorzieningen

Bedrijfsschade door wegvallen van levering van water, elektriciteit of gas is niet verzekerd.

Huur

huuropbrengsten die je misloopt vanwege de schade aan je bedrijf zijn niet verzekerd.

Geleidelijke of voorzienbare schade

Extra kosten door slecht of achterstallig onderhoud, bouw-, montage-, ontwerp- en constructiefouten of door gebruik van ondeugdelijke materialen is niet verzekerd. Ook is niet verzekerd schade door instorting, slijtage of in- of verzakking.

Waterschade

Extra kosten als gevolg van schade door overstroming, grondwater of door het terugstromen van water via afvoerleidingen is niet gedekt. Ook zijn niet gedekt extra kosten als gevolg van schade door neerslag die op een andere manier dan door lekkage of overlopen van daken, dakgoten en afvoerpijpen binnendringt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Deze verzekering heeft geen eigen risico.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert niet langer uit dan het 52 weken.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Leegstand

Als uw bedrijfsruimte langer dan twee maanden leeg staat, moet u dat aan ons doorgeven. Er kunnen wijzigingen in de dekking door ontstaan.

Uw bedrijf of de situatie van uw bedrijfsruimte wijzigt

Als de het gebruik van uw bedrijfsruimte wijzigt, bijvoorbeeld doordat de bedrijfsactiviteiten wijzigen of er worden bouwkundige wijzigingen doorgevoerd moet u ons daarover informeren. Ook als het gebouw gekraakt wordt. In de polisvoorwaarden worden concreet alle wijzigingen genoemd die u door moet geven.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de bedrijfslocatie(s) die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk