Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen als gevolg van uw werkzaamheden, en schade aan anderen die toegebracht is door uw motorrijtuigen of die van uw klanten als u ze onder u heeft voor repraratie of onderhoud. En u kunt kiezen voor verdere aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

U kunt zelf kiezen waarvoor u wel of niet verzekerd wilt zijn. De verzekering bestaat uit een aantal rubrieken. U dient minimaal de rubrieken A + B te verzekeren.

Aansprakelijkheid bedrijf

Met de dekking Aansprakelijkheid voor Bedrijven (rubriek A) bent u verzekerd voor schade die u of uw medewerker veroorzaakt aan iemand anders of aan de spullen van iemand anders als u daarvoor aansprakelijk bent.

Keuze: aansprakelijkheid motorrijtuigen (WAM)

Met de dekking Aansprakelijkheid motorrijtuigen (rubriek C) bent u verzekerd voor schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen, als de schade wordt veroorzaakt met één van uw motorrijtuigen. Het kenteken van het schadeveroorzakende motorrijtuitijg moet op het moment van veroorzaken schade wel bij De Zeeuwse zijn aangemeld.

Schade aan voertuigen van klanten

Met de dekking schade aan motorrijtuigen van cliënten (rubriek B) bent u verzekerd voor schade die u veroorzaakt aan motorrijtuigen van klanten die zij aan uw bedrijf hebben toevertrouwd voor reparatie of onderhoud.

Keuze: casco

Met de dekking van rubriek D1, D2 en D3 verzekert u schade aan uw eigen motorrijtuig tijdens een proefrit/ophalen en of wegbrengen handelsvoorraad (rubriek D2), casco-schade van aangemelde kentekens (rubriek D2) en/of casco-schade van de eigen handelsvoorraad (rubriek D3).

No-claim korting

Worden er in een kalenderjaar geen schades geclaimd op uw verzekering? Dan ontvangt u per het jaar daarop volgend maximaal 30 % no-claim. Zijn er wel schades uitgekeerd, dan wordt de uitgekeerde schade verrekend met no-claim.

Wat is niet verzekerd?

U bent niet verzekerd voor schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Bij schade door misbruik van alcohol of drugs. In deze gevallen kan het zijn dat u de schade niet vergoed krijgt of de schade moet terugbetalen.

Schade tijdens verhuur

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat als u een motorrijtuig verhuurt. Het ter beschikking stellen van een leenauto tijdens reparatie van motorrijtuig cliënt, wordt niet als verhuur gezien.

Rechtsbijstand

Deskundige hulp bij het verhalen van schade aan uw bedrijfsauto's en aanhangwagens. Maar ook bij juridische geschillen over andere kwesties, zoals aankoop, onderhoud of reparatie. U heeft de keuze hiervoor een aparte rechtsbijstandverzekering af te sluiten.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet, roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomreactie.

Wedstrijden en afwijkend gebruik

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door het meedoen aan wedstrijden, optochten, snelheidsproeven en toertochten, vervoer tegen betaling, verkoop op basis van huurkoop.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico verschilt per dekking. Check het polisblad of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Preventie

Voldoed u niet aan de overeengekomen preventie eisen? Dan krijgt u geen uitkering bij schade.

Schade aan medeverzekerden

U bent alleen verzekerd voor schade aan spullen van verzekerden onderling als de schade het gevolg is van de werkzaamheden van uw bedrijf.

Waar ben ik gedekt?

Met de dekking rubriek A bent u binnen Europa verzekerd

Met de dekking rubriek B en D3 bent u verzekerd op uw eigen risico-adres en indien u op ambulant werkt, ook op de locatie van uw werkzaamheden (mits binnen overeengekomen geldigheidsgebied)

Met de dekking rubriek C en rubriek D2 bent u verzekerd in de landen die op de groene kaart staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of u heeft schade dient u onze vragen eerlijk te beantwoorden. Daarbij dientt u zoveel mogelijk te doen om schade te voorkomen en beperken. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De hoofdvervaldatum van de verzekering is 1 april. U kunt daarbij kiezen of je de premie maandelijks (automatische incasso verplicht), per kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat vermeld. Betaald u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen en worden eventueel aangemelde kentekens, afgemeld.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt, nadat uw verzekering 12 maanden heeft gelopen, de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Opzeggen van uw verzekering kan schriftelijk of via de email aan uw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.