Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw bedrijfsgebouw. Het gaat daarbij o.a. om schade door brand, blikseminslag, ontploffing.

Wat is verzekerd?

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd bij schade door brand, luchtverkeer, blikseminslag, overspanning door bliksem en ontploffing.

Verzekerd bedrag

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd tot een maximumbedrag, de herbouwwaarde. Jaarlijks wordt dit bedrag aangepast op basis van een index voor agrarische gebouwen. Als de schade te repareren is, vergoeden we de herstelkosten, anders de herbouwwaarde.

Extra informatie

In sommige gevallen wordt op basis van verkoopwaarde of sloopwaarde schade afgewikkeld. Dat is verder in de polisvoorwaarden geregeld.

Extra kosten na schade

Na schade worden extra kosten vergoed tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag. Dat zijn kosten van noodvoorzieningen. Ook extra herstelkosten gemaakt op last van de overheid worden vergoed.

Vergoeding extra gemaakte kosten na schade

Boven het verzekerd bedrag worden bereddingskosten (kosten van maatregelen die moeten worden gemaakt om direct dreigende schade te voorkomen of te verminderen) vergoed tot maximaal 100% van het verzekerd bedrag. Ook de kosten van een deskundige die u na schade inschakelt worden vergoed tot maximaal het bedrag dat wij aan onze deskundigen vergoeden.

Keuze: Glasdekking

Deze aanvullende verzekerding dekt schade door glasbreuk van uw bedrijfsgebouw of bedrijfsruimte door een onzekere gebeurtenis en beschadiging van beschildering en belettering van het glas na breuk.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij storm, schade door neerslag, aardbeving, aanrijding, diefstal, mest door uit- en overstromen  mestbassin. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij uw bedrijfsgebouw horen. Zoals zonweringen, antennes en lichtreclames.

Huur

Wij vergoeden geen opbrengsten van het verhuren van je gebouw, als je je gebouw vanwege de schade niet hebt kunnen verhuren.

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw aanleggen van de beplanting of de tuin na schade is niet verzekerd.

Geleidelijke of voorzienbare schade

Schade door slecht of achterstallig onderhoud, bouw-, montage-, ontwerp- en constructiefouten of door gebruik van ondeugdelijke materialen is niet verzekerd. Ook is niet verzekerd schade door instorting, slijtage of in- of verzakking.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er is geen eigen risico van toepassing.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Leegstand

Als je pand leeg staat, ben je slechts beperkt verzekerd.

Uw bedrijf of de situatie van uw bedrijfsgebouw wijzigt

Als de situatie van uw bedrijfsgebouw wijzigt, bijvoorbeeld doordat de bedrijfsactiviteiten in het gebouw wijzigen of er worden bouwkundige wijzigingen doorgevoerd moet u ons daarover informeren. In de polisvoorwaarden worden concreet alle wijzigingen genoemd die u door moet geven.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk.