Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door glasbreuk van de ruiten van het bedrijfsgebouw en kan alleen gesloten worden in combinatie met een verzekering voor de bedrijfsgebouwen of inventaris/goederenverzekering.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering dekt schade door breuk van het glas van uw bedrijfsgebouw.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden de kosten van nieuw glas van dezelfde soort, hoedanigheid, grootte en dikte als het gebroken glas en de inzetkosten. Beschadiging van beschildering en belettering van het glas na breuk is gedekt tot maximaal het verzekerd bedrag.

Extra kosten na schade

Bij schade worden ook de kosten van noodvoorzieningen en de kosten van een expert om de schade vast te stellen vergoed.

Beschildering en belettering glas

Beschadiging van beschildering en belettering van het glas na de breuk is standaard gedekt tot  250,-. Een hoger verzekerd bedrag is mogelijk.

Keuze: hard glazen deuren, vitrines en glas in woongedeelte

Schade aan hardglazen deuren, vitrines en glas in het woongedeelte van een bedrijfsgebouw kan meeverzekerd worden.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit bij schade die is ontstaan door brand, brandblussing of ontploffing. Dat is standaard verzekerd op de verzekering van uw bedrijfsgebouw of op uw Inventaris / Goederenverzekering.

Bouwen, verbouwen, leegstand, buiten gebruik

Niet gedekt is schade die is ontstaan door of tijdens het bouwen, verbouwen of uitbreiden van het bedrijfsgebouw of als het bedrijfsgebouw leeg staat of buiten gebruik is.

Glazen constructies

Niet verzekerd is schade aan glas in broeikassen, volières en andere glazen bouwsels

Versieren, bewerken, ontdooien van glas

Niet verzekerd is schade tijdens het vervoeren, verplaatsen, versieren of bewerken van glas. Ook schade door kunstmatig ontdooien is niet verzekerd.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen Risico

Er geldt geen eigen risico.

Risicowijziging

Als het gebruik van uw bedrijfsgebouw en/of de activiteiten van uw bedrijf wijzigen, moet u ons daarover informeren. Doet u dit niet en heeft u schade die verband houdt met de eerder genoemde wijzigingen, dan zijn wij niet verplicht om de schade te vergoeden.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan glas in uw bedrijfsgebouw en/of in uw bedrijfsruimte.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website via www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact.