Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen die u nodig hebt om uw werk uit te voeren, zoals de inrichting van uw bedrijf en uw machines.

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt schade door brand, storm, diefstal na braak aan het gebouw of de bedrijfsruimte, neerslag, sneeuwdruk, luchtverkeer, blikseminslag, overspanning door bliksem, aanrijding, ontploffing en vandalisme.

Inventaris en voorraad

De inventaris vergoeden we op basis van nieuwwaarde. De goederen vergoeden we op basis van dagwaarde.

Kosten om de schade te beperken

Boven het verzekerd bedrag worden bereddingskosten (kosten van maatregelen die moeten worden gemaakt om direct dreigende schade te voorkomen of te verminderen) vergoed tot maximaal 100% van het verzekerd bedrag.

Koelschade

We vergoeden de schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers als deze kapot gaan, waardoor de inhoud ontdooit. Ook schade door stroomuitval langer dan 6 uur door een verzekerde gebeurtenis bij de leverancier is verzekerd.

Keuze: huurdersbelang

Alle veranderingen of aanpassingen die u als huurder aan uw bedrijfsruimte hebt aangebracht vallen onder de dekking van deze verzekering tot aan het bedrag dat op het polisblad is vermeld.

Water of stoom

Wanneer u als huurder zelf waterleiding-, cv- of airco (geen sprinklerinstallatie) aan laat leggen inclusief leidingen, is tot 10% van uw verzekerd bedrag schade door water of stoom die daaruit stroomt gedekt. Ook de kosten om het mankement op te sporen en te herstellen worden dan vergoed evenals de kosten van het noodzakelijke breek- en herstelwerk .

Extra kosten na schade

Na schade worden extra kosten vergoed tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag. Dat zijn opruimingskosten, kosten van noodvoorzieningen, en kosten voor vervoer en opslag van uw inventaris/goederen.

Schade aan goederen van anderen

Tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag is verzekerd schade aan goederen van anderen die zich in uw bedrijfsruimte bevinden. Voorwaarde is wel dat de schade voor uw rekening komt en dat deze niet gedekt is door een andere verzekering.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit bij een aardbeving, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Waterschade

Schade door grondwater of door het terugstromen van water via afvoerleidingen is niet gedekt. Ook is niet gedekt schade door neerslag die op een andere manier dan door lekkage of overlopen van daken, dakgoten en afvoerpijpen binnendringt.

Geleidelijke of voorzienbare schade

Schade door slecht of achterstallig onderhoud, bouw-, montage-, ontwerp- en constructiefouten of door gebruik van ondeugdelijke materialen is niet verzekerd. Ook is niet verzekerd schade door instorting, slijtage of in- of verzakking.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

 250,- per gebeurtenis. Bij schade door brand, brandblussing, ontploffing, blikseminslag en inductie is er geen eigen risico.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Afspraken

Voor deze verzekering kunnen wij u verzoeken aanvullende preventiemaatregelen te treffen. Doet u dit niet en ontstaat of verergert de schade door het niet nemen van de geƫiste preventiemaatregelen, dan zijn wij niet verplicht om de schade te vergoeden.

Leegstand

Als uw bedrijfsruimte langer dan twee maanden leeg staat, moet u dat aan ons doorgeven. Er kunnen wijzigingen in de dekking door ontstaan.

Uw bedrijf of de situatie van uw bedrijfsruimte wijzigt

Als het gebruik van uw bedrijfsgebouw en/of de activiteiten van uw bedrijf wijzigen, moet u ons daarover informeren. Doet u dit niet en heeft u schade die verband houdt met de eerder genoemde wijzigingen, dan zijn wij niet verplicht om de schade te vergoeden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt op de locaties die op het polisblad vermeld staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beƫindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website via www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact.