Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw landbouwmaterieel, zoals een tractor, combine of mestverspreider. Het gaat om materieel voor agrarisch gebruik.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade veroorzaakt door of aan uw landbouwmaterieel verzekerd is. U kunt kiezen voor diverse dekkingen, WA, Brand of Casco met aanvullende dekkingen.

Keuze: aansprakelijkheid (WA)

Schade die u met uw landbouwmaterieel veroorzaakt aan anderen of aan andermans auto of spullen is verzekerd. Dit is een verplichte verzekering voor zelfrijdend (gemotoriseerd) landbouwmaterieel.

Keuze: casco Uitgebreid

Bij casco heeft u dezelfde dekking als bij brand met een aantal belangrijke uitbreidingen zoals bijvoorbeeld diefstal, ruitbreuk en aanrijding. De schadevergoeding vindt plaats op basis van de cataloguswaarde.

Vervangend werkmaterieel

Valt de schade aan uw werkmaterieel onder de dekking van deze verzekering? Dan loopt de dekking door als u vervangend materieel gebruikt.

Keuze: brand

Uw landbouwmaterieel is verzekerd tegen schade door een aantal oorzaken, zoals brand, blikseminslag of ontploffing. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd. De schadevergoeding vindt plaats op basis van de dagwaarde.

Keuze: schade aan eigen zaken

Bij WA dekking is, tot een bedrag van  50.000,-, schade aan eigen gebouwen en voertuigen meeverzekerd veroorzaakt door het landbouwmaterieel, met eigen risico van  1.000,-.

Keuze: extra dekkingen

Naast de genoemde dekkingen is er een mogelijkheid de verzekeringsdekking uit te breiden middels aanvullende keuze dekkingen zoals: Schade inzittenden, Verhaalbijstand, Loonwerk en aanvullende dekkingen door clausules, zoals diefstal.

Het volgende is alleen bij Cascodekking mogelijk: Schade door eigen gebrek meeverzekeren, GPS/Accessoires, Casco dekking gekoppeld object.

Wat is niet verzekerd?

Schade door opzet, onvoldoende zorg of door misbruik van alcohol of drugs is niet verzekerd.

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade die ontstaat door het meedoen aan wedstrijden of door het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd is niet verzekerd. Mits het niet door een clausule is ingesloten.

Beperkt Casco

Beperkt Casco is geen keuze optie.

Casco Standaard

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U ontvangt alleen een vergoeding bij total loss of verlies als u o.a. de conformiteitsverklaring aan ons heeft overgedragen.

Eigen risico

Het standaard eigen risico voor WA-schade is  0,-. Voor loonbedrijven is dit  250,- per gebeurtenis. Voor cascoschade en/of ruitschade is het eigen risico  250,- of  500,- per gebeurtenis afhankelijk van de cataloguswaarde. Voor schade aan eigen zaken is het eigen risico  1.000,-.

Afspraken

Voldoet u niet aan bepaalde eisen of afspraken, dan keren wij soms niet uit of krijgt u een hoger eigen risico. U moet voor bepaalde landbouwmaterieelobjecten aan onze preventie-eisen voldoen, zoals bijvoorbeeld een door de Kiwa/SCM goedgekeurd beveiligingssysteem.

Waar ben ik gedekt?

U kunt ervoor kiezen voor de volgende dekkingsgebieden: Nederland, Benelux+Duitsland en Europa. Op verzoek wordt er een groene kaart verstrekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website via www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact.