Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw landbouwmaterieel.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade veroorzaakt door of aan uw landbouwmaterieel verzekerd is. U kunt kiezen voor diverse dekkingen, WA, Brand of Casco met aanvullende dekkingen. Indien u niet zelfrijdend materieel wilt verzekeren is er uitsluitend een casco dekking mogelijk.

Keuze: aansprakelijkheid (WA)

Schade die u met uw landbouwmaterieel veroorzaakt aan anderen of aan andermans auto of spullen is verzekerd. Dit is een verplichte verzekering voor zelfrijdend (gemotoriseerd) landbouwmaterieel.

Keuze: beperkt Casco

Dit betreft de Branddekking. Uw zelfrijdend landbouwmaterieel is verzekerd tegen schade door een aantal oorzaken, zoals brand, blikseminslag of ontploffing. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd. De schadevergoeding vindt plaats op basis van de dagwaarde.

Keuze: casco Standaard

Casco Standaard is geen keuze optie

Keuze: casco Uitgebreid

Bij casco heeft u dezelfde dekking als bij de Branddekking met een aantal belangrijke uitbreidingen zoals o.a.: Hagel, Diefstal, Aanrijding en Ruitbreuk. De schadevergoeding vindt plaats op basis van de cataloguswaarde

Extra informatie

Kunststoframen van een paardentrailer

De kunststoframen van een paardentrailer vallen onder deze dekking.

Vervangend werkmaterieel

Valt de schade aan uw landbouwmaterieel onder de dekking van deze verzekering? Dan loopt de verzekeringsdekking door op het vervangend materieel dat u gebruikt.

Schade aan eigen zaken

Tot een bedrag van € 50.000,- is schade aan eigen gebouwen en voertuigen meeverzekerd veroorzaakt door het verzekerde landbouwmaterieel, met eigen risico van € 1.000,-.

Aanvullende dekkingen

Naast de genoemde dekkingen is er een mogelijkheid de verzekeringsdekking uit te breiden middels aanvullende keuzedekkingen zoals: Schade inzittenden, Verhaalbijstand en aanvullende dekkingen door clausules, zoals diefstal.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet, onvoldoende zorg of door misbruik van alcohol of drugs is niet verzekerd.

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade die ontstaat door het meedoen aan wedstrijden of door het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het landbouwmatereel is bestemd is niet verzekerd. Mits het niet door een clausule is ingesloten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U ontvangt alleen een vergoeding bij total loss of verlies als u o.a. de conformiteitsverklaring aan ons heeft overgedragen.

Eigen risico

Het eigen risico is per gebeurtenis en staat op het polisblad vermeld. Voor schade aan eigen gebouwen en voertuigen is het eigen risico € 1.000,-.

Afspraken

Voldoet u niet aan bepaalde eisen of afspraken, dan keren wij soms niet uit of krijgt u een hoger eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U kunt ervoor kiezen voor de volgende dekkingsgebieden: Benelux+Duitsland en Europa. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website via www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact.