Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Komt er een verontreinigende stof vrij op uw eigen terrein, dan bent u verzekerd tegen de kosten van het opruimen daarvan. Dit geldt ook voor een verontreiniging die op omliggende terreinen terecht is gekomen.

Wat is verzekerd?

Kosten van de sanering zijn verzekerd als uw bedrijf verantwoordelijk is voor de verontreiniging. Dit geldt op uw bedrijfslocatie en de omliggende locaties van derden.

Herstelkosten van andere schade

De schade en kosten als gevolg van een sanering. Denk aan beschadigingen aan opstallen, leidingen, pijpen of beplanting.

Onderzoekskosten

De kosten die u maakt om de schade te onderzoeken, bijvoorbeeld door experts.

Asbest

Komt er plotseling asbest vrij door een brand of storm? Dan vallen de kosten voor het wegnemen van het vrijgekomen asbest onder de dekking van deze verzekering.

Inkomende milieuschade

Inkomende milieuschade is meeverzekerd.

Verweerbaarheid

Verweerkosten zijn meeverzekerd.

Werkzaamheden bij derden

De locaties van derden waar u werkzaamheden verricht.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat door een overstroming of aardbeving. Ook schade door opzet en illegale activiteiten.

Onvoldoende milieuzorg

Schade die ontstaat door onvoldoende milieuzorg. Bijvoorbeeld als u in strijd met de milieuvergunning handelt.

Ondergrondse tanks

Schade door ondergrondse opslag van stoffen in tanks.

Asbestdaken

Verontreiniging als gevolg van uitgevoerde werkzaamheden ter vervanging en/of ter verwijdering van asbestdaken.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Preventie

Voor deze verzekering kunnen wij u verzoeken aanvullende preventiemaatregelen te treffen. Indien u daar niet aan voldoet, dan kunnen wij soms minder uitkeren.

Uw bedrijf of de situatie van uw bedrijfsgebouw wijzigt

Als de situatie van uw bedrijfsgebouw wijzigt, bijvoorbeeld doordat de bedrijfsactiviteiten in het gebouw wijzigen moet u ons daarover informeren. In de polisvoorwaarden worden concreet alle wijzigingen genoemd die u door moet geven.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locatie die op het polisblad staat vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beƫindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website via www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact.