Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Overlijdt (rubriek A) of raakt uw werknemer blijvend invalide (rubriek B) door ongeval?  Dan keert deze verzekering eenmalig een bedrag uit. Als werkgever sluit u deze verzekering af voor uw werknemers.

Wat is verzekerd?

U kunt bij het afsluiten van de verzekering zelf kiezen welk bedrag u wilt verzekeren. De hoogte van het verzekerde bedrag, bedraagt één of meer keren het jaarloon van de verzekerde in het jaar voorafgaand aan de ongevalsdatum.

Blijvende invaliditeit

Als een werknemer door een ongeval blijvend invalide wordt, krijgt de werknemer een percentage van het verzekerde bedrag uitgekeerd. Er geldt een extra uitkering bij paraplegie van € 25.000,-, bij quadriplegie van € 50.000,-, bij besmetting met HIV en/of hepatitis B door medisch handelen van € 25.000,- en tot € 5.000,- bij cosmetische chirurgie.

Extra informatie

Afhankelijk van de invaliditeitspercentage wordt het uitkeringspercentage bepaald. Dit doen we met behulp van een tabel. U vindt deze tabel in de polisvoorwaarden.

Overlijden

Als een werknemer overlijdt door een ongeval, betalen wij het verzekerde bedrag uit aan de begunstigde(n) op de polis.

Extra informatie

Er geldt een vergoeding voor repatriëring bij overlijden in het buitenland tot € 5.000,- als de verzekerde overlijdt als gevolg van een ongeval tijdens zijn verblijf buiten Nederland.

Wie zijn verzekerd

De verzekering wordt afgesloten door een werkgever voor zijn werknemers.

Extra informatie

Als uw volledige personeel is verzekerd, zijn bezoekers en stagiairs van uw bedrijf of de instelling ook verzekerd voor een standaardbedrag van € 5.000,- bij overlijden en voor maximaal € 25.000,- bij blijvende invaliditeit.

Preventie en werkhervatting

De verzekering biedt bemiddeling bij en vergoeding voor preventiediensten om ongevallen te voorkomen zoals een ongevallenscan, een cursus preventiemedewerker en een Risico Inventarisatie & Evaluatie. U heeft in een aantal gevallen recht op een vergoeding van de kosten voor het inzetten van de preventiediensten. Zie hiervoor de polisvoorwaarden.

Extra informatie

De verzekering voorziet in een vergoeding voor werkhervatting wanneer er sprake is van minstens 60% blijvende invaliditeit. Er gelden vergoedingen van maximaal € 10.000,- voor de kosten van omscholing en maximaal € 5.000,- voor aanpassingen aan werkplek, auto of woning. Voor deze vergoeding moeten wij vooraf toestemming geven.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn ongevallen waarbij er geen recht is op een uitkering. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van opzet of een misdrijf. Of wanneer een ongeluk het gevolg is van sommige ziektes of gevaarlijke sporten.

Extra informatie

Voor sommige vergoedingen geldt een maximum. Zie de polisvoorwaarden voor alle situaties waarin deze verzekering niet dekt of er een maximum geldt.

Alcohol en drugs

Er geldt geen uitkering bij een ongeval veroorzaakt onder invloed van drugs of alcohol.

Zelfmoordpoging

We keren niet uit bij een zelfmoordpoging.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bezoekers en stagiairs zijn niet verzekerd als uw bedrijf of instelling is gericht op het ontvangen van bezoekers (winkels, attractieparken, horecabedrijven, ziekenhuizen, enzovoort).

Maximaal verzekerd bedrag

Per verzekerde zijn de volgende bedragen maximaal verzekerd, ook als het jaarloon van een verzekerde hoger is. € 250.000,- bij overlijden als gevolg van een ongeval en € 500.000,- bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.

Extra informatie

Voor alle bezoekers en stagiairs samen bedraagt het maximaal verzekerd bedrag per gebeurtenis € 500.000,-.

Extra vergoedingen

Voor de extra vergoedingen gelden specifieke voorwaarden die zijn terug te vinden in de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Extra informatie

Als een verzekerde tijdelijk buiten Nederland verblijft, is er geen dekking meer vanaf het moment dat dit verblijf langer duurt dan 6 maanden. De dekking gaat dan weer in zodra de verzekerde teruggekeerd is in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Informeer ons direct wanneer een werknemer is overleden en binnen drie maanden bij blijvende invaliditeit. Meld ook nieuwe werknemers zo snel mogelijk bij ons aan. U moet er samen met de zieke werknemer alles aan doen om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u heeft, welke dekking u heeft, het aantal werknemers en de loonsom van uw werknemers.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Op uw polisblad staat ook de looptijd van het pakket.

Extra informatie

Een verzekering eindigt als u opzegt of als wij opzeggen. In een aantal bijzondere situaties eindigt de verzekering automatisch. Zie de polisvoorwaarden voor alle situaties waarin uw verzekering eindigt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractstermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen via Postbus 50, 4330 AB Middelburg of via info@dezeeuwse.nl. Er geldt een opzegtermijn van een maand.

Extra informatie

Voor beëindiging aan het einde van de eerste looptijd geldt dat u uiterlijk twee maanden van te voren moet opzeggen.